Grannens nya kärnkraftverk

TVO lämnade 25.4.2008 in principansökan om ett fjärde kärnkraftverk i Olkiluoto. Två är redan i drift och den tredje är under uppförandet i Olkiluoto. TVO anser att effekten skulle kunna vara 1000-1800 MW och att uppförandet kan börja 2012 och ta 6-8 år. Den inhemska andelen uppskattas till 35-45% av en investering på 3-4 miljarder euro.
I ansökan ingår uppgifter om fem olika reaktoralternativ; även AREVA är med. Som ett nytt alternativ är sydkoreanska KHNP.

Samtidigt förbereder Fortum ett nytt kärnkraftverk till Lovisa och Fennovoima ett nytt till en helt ny förläggningsplats.
I dag har Finland alltså fyra verk i drift, ett under uppförandet och tre till under förberedning.

VfK/Tapani

Olkiluoto IV får kritik

Olkiluoto IV får kritik

22.04.2008 Internytt. Finska Strålsäkerhetscentralen kritiserar Industrins Kraft för att man i miljökonsekvensbedömningen för ett fjärde kärnkraftverk i Olkiluoto inte har beaktat följderna av att havsytan kan stiga.

Enligt centralen måste en sådan utredning göras innan ett tillståndsbeslut kan fattas.

Industrins Kraft får också kritik för att man endast har redogjort för hur befolkningen ska skyddas vid svåra olyckor. Också planer för lindrigare olyckor bör göras, anser Strålsäkerhetscentralen.
VfK/Tapani

Använd inte mat som bränsle!

Idén att ersätta olja med etanol har fram till den senaste tiden varit en "kungsväg" för villrådiga politiker av alla kulörer. Därmed skulle oljeprishöjningar bromsas och drivmedel till världsbilismen säkras. Men etanolen konkurrerar om råvaror till livsmedel, på samma sätt som bränslepellets tar för sig av skogsindustrins råvaror. Nu börjar vi emellertid se resultatet i form av kraftigt stigande livsmedelspriser och befarad massvält i tredje världen. I VfK har vi sedan länge varnat för denna utveckling.

I flera av de fattigaste länderna har redan kunnat märkas social oro och politisk instabilitet på grund de ökade matpriserna. Från dessa länder reses krav på att Europa och USA ska ompröva sin politik att stödja tillverkning av fordonsbränsle av spannmål. Även om minskade skördar p g a torka och ökad konsumtion har gjort sitt till den uppkomna situationen, är bränsleetanol på sikt en ohållbar väg att gå. En ökande befolknng kräver per automatik ökad livsmedelsförsöjning.

Enligt Världsbankens bedömningar har matpriserna globalt stigit med 83 procent de tre senaste åren och världsproduktionen av ris är nu mindre än den stigande efterfrågan med rusande prishöjning som följd. Idag användes en femtedel av USAs majsskörd till etanol vilket bidragit till global brist på matolja.


Allt detta har lett till att en panel av miljörådgivare kräver att EU ska avskriva sitt mål att ha 10 procent biobränsle i transportsektorn år 2020. Både i Europa och USA finns dock motsatta åsikter som hävdar att en fortsatt utveckling av jordbruket, framför allt i tredje världen ska göra det möjligt att tillgodose efterfrågan.

För egen del tycker jag hela denna konflikt öppnar för ökade insatser på utveckling av elhybridbilar med klimatneutraln framställning av den el som behövs.

VfK/Bengt

Läs mer om vår verksamhet på Västeråsare fär kärnkraft


Oönskad plutoniumproduktion

En reaktor för produktion av vapenplutonium i Ryssland kommer att stängas. Reaktorn, ADE-4, är en av två i städerna Seversk och Zheleznogorsk i Tomskregionen och är en kvarleva från Sovjettiden och kalla krigets dagar. Men den har därefter i 15 år producerat plutonium som Kreml vare sig behövt eller önskat. Anledningen till den fortsatta driften, trots träffade nedrustningsavtal, är att reaktorerna samtidigt varit huvudkälla till uppvärmning av lokaler och bostäder i en region med strängt klimat. Ryska försvarsmakten upphörde med inköp av plutonium 1993 men produktionen har trots detta fått fortsätta.
I ett avtal mellan Ryssland och USA har nu uppförts koleldade värmeverk som gör stängning möjlig av ena reaktorn nu och den andra år 2010.

VfK/Bengt

Läs mera och vår verksamhet http://www.vfk1997.se/

Godkänt fullskaleprov

Igår inträffade en jordbävning med magnitud 5,2 på Richterskalan i Bellmont på gränsen mellan Illinois och Indiana, 206 km öster om St Louis. I närregionen finns sex kärnkraftverk (Quad Cities, Byron, Dresden, Braidwood, Clinton and La Salle) med totalt elva reaktorer, vilka samtliga kunde fortsätta normal drift utan störningar.

Enligt Exelon, som äger reaktorerna, är en jordbävning med magnitud 5,2 inte tillräckligt kraftig för att starta utlösning av säkerhetssystemen i de berörda reaktorerna. Personalens inspektioner visade inte heller att några skador uppstått.

VfK/Bengt

Läs mera om VfKs verksamhet på http://www.vfk1997.se/

Kärnkraft är Billig, Säker och Gynnsam för klimatet

Följande artikel av miljökämpen Anders Allander publicerades i Västmanlands Läns Tidning (VLT) torsdagen 2008-04-17 :

Miljökämpe: Kärnkraften billig, säker och gynnsam för klimatet

Jag har med bestörtning läst Göran Bryntses debattartikel i VLT lördagen 2008-04-05 rubricerad Göran Bryntse: Kärnkraften dyr, livsfarlig och klimatförstörande och inser att jag som miljökämpe inte kan lämna den oemotsagd.

Några fakta:

Kostnaden SEK per MWh el för kärnkraft är c:a 265 jämfört med kol c:a 339, biobränslen 664 , vindkraft på land 570 etc. Siffror från ABB, Royal Academy of Engineering (2004), California energy commission, Vattenfall etc.

Antal döda per miljarder MWh el inom OECD för kärnkraft är 0 (i hela världen är denna siffra 1), för kol 17 (40), för olja 46 (46), vattenkraft 0 (103). Detta enligt Paul Scherrer Institute i Schweitz.

Utsläpp av växthusgaser kilo koldioxid per MWh el är för kärnkraft 9, för brunkol 1 356, för oja 943, för vattenkraft 4, för biobränslen med återväxt 90, biobränslen utan återväxt 1 690 samt för vindkraft 4. Siffrorna är genomsnitt taget från bl.a. ABB, World Nuclear Association, Vattenfall, LCA by Anders Allander.

Med andra ord : Kärnkraften är billig, säker samt gynnsam för klimatet.


I artikeln refereras till en kärnkraftingenjör Storm van Leeuwen som skrivit en avhandling. Denna avhandling kullkastas totalt enligt www.world-nuclear.org/info/inf11.html.


Som en avslutning redovisar jag del av mitt remiss-svar till Naturvårdsverket om Finlands planer på att bygga ett nytt kärnkraftverk.

"Jag kan se att Finland gör en mycket progressiv och effektiv satsning för att bidra till sänkning av utsläpp av växthusgaser.
När ska ett land som Sverige följa efter?
Bra Finland!
Lägg kraftverket gärna i Simo eller i Pyhäjoki så att det är kort avstånd till Sverige, så att även vi här i Sverige på ett enkelt sätt via kabel kan få ta del av era positiva satsningar!"

Civilingenjör

Anders Allander

Miljökämpe, författare av miljölitteratur, konstnär och en del ytterligare

Medlem av Västeråsare för Kärnkraft VFK

Seminarium om Sveriges energiförsörjning

Den 15 april gick ett energiseminarium av stapeln i Tekniska Föreningens i Västerås regi, där bland andra två nationella namn återfanns som inledare, Bo Normark VD för Power Circle IVA Och Bo Källstrand VD för Svensk Energi. Seminariet var så välbesökt att vi fick byta hörsal. Här är några axplock ur presentationer och diskussioner:

- Bo K: All styrning av teknisk utveckling måste ske politiskt. Marknaden gör inga begränsningar.

- Bo N: Energikonsumtionen har varit ungefär oförändrad 1970-2008 medan CO2-utsläppen har ungefär halverats. 
- Bo K: Oljan kommer aldrig att sina. Den blir bara dyrare, och vartefter blir den ointressant för energigenerering. Först stationär, men sedan även mobilt. Var medveten och gör framförhållning, men låt marknaden ha sin gång.

- Kärnkraft: Det konstaterades, att kapaciteten ständigt har höjts. Urantillgången är redan nu så stor, att vi inte ser någon praktisk skillnad mellan förnybar och den klimatneutrala kärnkraften vis avi råenergiförsörjningen oavsett global utbyggnadstakt.

- Vindkraft: Det konstaterades, att vindkraften är helt beroende av subventioner. Utan dessa skulle den konkurreras ut. Den behöver ett mycket starkt transmissionsnät eftersom den individuella snurran i snitt levereras märkeffekt 20 % av tiden. 80% av tiden är den beroende av uppbackning. Hänsyn till denna kostnad syns sällan i jämförande kalkyler.

- Värdet av ständig forskning på dessa områden kan inte nog poängteras. Utnyttjningsgraden av uranbränslet är i dag 0,6%. Med Spallator skulle denna öka till 3%, med Brid-reaktor till kanske 80%.
Bilens drivning är nu inne i en intensiv utveckling via elhybrider mot att bli bensinfri. Från dagens utvecklingsläge kommer detta att vara den största faktorn i reduktionen av svenskt CO2-utsläpp.
För koleldningsnationer såsom Tyskland och Storbritannien kan stängning av kolkraftverk vara en lika stor faktor.

- Under seminariet presenterade jag en lista på frågeställningar att formulera svar på och lösningar till. Detta kan berika vår miljödebatt. (se neden). Vi bör uttrycka vår ambition, att sträva efter att politiska planer skall baseras på tekniska fakta.

- Under en lång tid har skattebidrag getts till understöd av generering, som upplevts som grund för vår utveckling till ett miljövänligt samhälle. Sanningen är, att elgenereringen under tre årtionden till dominerande del täckts med stor framgång av vattenkraft och kärnkraft. Oljans betydelse var liten förr, men är nu i stort sett fullständigt utbytt mot bio- och vind-, men omfördelningen motiverar inte tillnärmelsevis de skattemedel, som lagts ner. Om i stället ingen subvention hade skett skulle skillnaden varit väldigt marginell. Den framtida politiken borde vara, att stödja preciserade utvecklingsprojekt inom hela miljöområdet, men inte ge investeringsstöd. Detta så länge man bedömer att marknadsutvecklingen är rimlig stående på egna ben.

Min uppfattning om energidebattens mytologi:

Varför påverkar inte 25 års drifterfarehet linje 3?
Värmeväxlare motverkar globala uppvärmningen!
Vindkraften är värdelös för energiförsöjning (20,1%)!
Glaciärsmältning höjer havsnivån. Detta är sötvatten. Måste tas tillvara!
Vem vill bränna mat och råvaror i stället för uran?

VfK/Hans


Ny rysk kärnkraft vid Östersjön

Enligt chefen för ryska kärnkraftmydigheten Rosatom, Sergei Kiriyenko, vill Ryssland bygga ny kärnkraft i Kaliningrad vid baltiska Östersjökusten. Detta för att tillgodose elbehov på både den inhemska och den internationella marknaden. Han sade också att Rosatom redan har utsett en plats för anläggningen, som kommer att ha en kapacitet på över 1 000 MW.
Rosatom planerar att ta in internationella anbud med avsikt att få en samarbetspartner i projektet. Den vinnande anbudsgivaren kommer att erbjudas 49 procent ägarandel i kraftverket. Kiriyenko räknar med att europeiska företag kommer att stå för leveranser av 40 - 50 procent av anläggningens olika delar.

VfK/Bengt

Brittish Energy till salu

Enligt uppgift i brittiska medier överväger statliga Vattenfall att lägga bud på övertagande av Brittish Energy. Ett sådant ägande skulle föra Vattenfall till centrum av Storbrittaniens framtida kärnkraftproduktion. Enligt bedömningar på finansmarknaden kan priset ligga kring 11 miljarder pund (ca 125 miljarder kronor) och intresset från den europeiska kraftindustrin är stort. Bland andra tyska RWE och franska EDF hör till dem som räknar på ett eventuellt övertagande.
Vattenfall är idag Europas femte största elproducent med över 32 000 anställda och har redan verksamhet i Danmark, Finland, Tyskland och Polen förutom hemlandet Sverige.

VfK/Bengt


Inbjudan


Alternativet torium

I Vetenskapsradions Veckomagasin framhåller prof Sven Kullander att torium i framtiden kan komma att ersätta uran i bland annat de svenska kärnkraftverken. Enligt en ny norsk utredning finns det stora mängder torium i Norge, som skulle kunna användas i energiproduktion.


I de sydöstra delarna av Norge finns ungefär en tiondel av allt torium som man känner till i världen. Torium kan användas som bränsle i kärnkraftverk, men idag används det bara i ett fåtal reaktorer i världen, bland annat i Indien. Fördelen med torium jämfört med uran är att det inte blir några restprodukter som kan användas för att göra kärnvapen. Och även om halveringstiden är oerhört lång, hela 14 miljarder år, så är den radioaktiva strålningen efter att man använt bränslet lägre än med uran.


Eftersom man idag inte har några kärnkraftverk i Norge, så är förslaget om att starta toriumdrivna kärnkraftverk kontroversiell. Sven Kullander hoppas ändå på att den norska regeringen går vidare med noggrannare undersökningar.

- Vi tycker att Norge ska gå vidare med att satsa på forskning om huruvida det här kan vara en gångbar reserv, som naturligtvis blir kollossalt värdefull i framtiden.

VfK/Bengt


Det rör sig även i USA

Westinghouse Electric Co är nu inne i avslutande förhandlingar om order från två amerikanska kraftbolag på upp till fyra nya reaktorer. Om Westinghouse får order är dessa de första av reaktormodellen AP1000 att byggas i USA.

- Toshiba har förhandlingar med Scana Corp och Souther Co om att bygga två reaktorer i South Carolina och två i Georgia, säger Toshibas talesman Keisuke Oomori.

Toshiba köpte Westinghouse från BNFL hösten 2006, och sedan dess har Westinghouse erhållit miljardorder på bygge av nya kärnkraftverk i Kina.

I USA har inte byggts några reaktorer sedan reaktorolyckan i Three Mile Island år 1979. Nu tar man på nytt in kärnkraften som ett alternativ för att säkra sin energiförsörjning. Den nya energipolicy som etablerats för fram kärnkraften med 30 planerade nya reaktorer under de närmaste 20 åren.

VfK/Bengt


Elkrävande industri

Basindustrin elbehov diskuterades i en paneldebatt i Sundsvall den 5 april under ledning av Hans Tson Söderström. I panelen fanns Jan Johansson, Vd SCA, Jan Swärd, Vd Eka Chemical, Håkan Buskhe, Vd Eon Sverige, Nina Larsson, energisamordnare (fp) och Per Bolund, miljöpolitisk talesman (mp).

Debatten i panelen följde de sedan många år väl kända mönstren. (mp) talade om förnybar energi och effektivisering i energianvändningen, medan (fp) poängterade mera avveckling av elmarknaden och mer utbyggnad av ny genereringskapacitet inklusive rejäl satsning på kärnkraft. En intressant nyans var (mp)s uppfattning att kärnkraften inte kan avvecklas för snabbt utan måste ersättas i den takt som alternativ finns till hands. Min reflexion är att (mp) därmed anslutit sig till gamla Linje 2 i folkomröstningen om kärnkraften år 1980.

De tre företagsrepresentanterna framhöll behovet av en fast och långsiktig energipolitik samt ökad elgenerering. Eon redovisade att företaget de närmaste tre åren kommer att investera 55 miljarder kronor, varav ca 9 miljarder i Sverige, i ny generering. En stor del av detta läggs på kärnkraft men även vindkraft kommer att få stora investeringar. SCA och Eka Chemical uppehöll sig mycket kring den eltunga industrins ovillkorliga behov av konkurrenskraftig elförsörjning. Den senaste tioårsperioden har deras elkostnader i princip fördubblats och en del produktion har redan flyttats utomlands av detta skäl. En sådan omställning innebär att produktionen till större del kommer att vila på fossilbaserad elkraft med negativ inverkan på befarade klimatförändringar. Hela panelen var för övrigt ense om att klimatpolitiken kommer att spela en avgörande roll i framtida val av energiförsörjning.


Debattledaren gav industrins representanter möjlighet att skicka med "beställningar" till de politiska partierna, vilket utmynnade i följande:

- se till att en tydlig och långsiktig energipolitik kan etableras över de politiska blockgränserna,

- ge kraftindustrin förutsättningar att kunna investera i ny konkurrenskraftig elproduktion,

- ge industrin laglig möjlighet att kunna träffa långsiktiga (10 - 15 år) avtal om elleveranser till fast pris,

- se över subventioneringen av biomassa som bränsle för att undvika råvarubrist i den svenska skogsindustrin.


Av diskussionerna framgick att "malmen, skogen och kraften" fortfarande är ryggraden i det svenska näringslivet och folkhushållet. Denna tunga industri, som till stor del är mycket energikrävande, står för ca 60 procent av Sveriges nettoexport räknat i kronor. I dagens politiska retorik ser man hot både mot skogen och mot kraften, något som landets medborgare måste hållas medvetna om.

VfK/Bengt

April, april?!

I tidningen Elbranschen fick vi idag oss till livs följande nyhet:

"Efter den senaste tidens incidenter med vindkraftverk har regeringen beslutat att med omedelbar verkan stoppa alla Sveriges vindsnurror. Enligt en talesman i regeringskansliet är det regeringens oro för att någon ska komma till skada eller dödas av nedfallande vingrester som ligger bakom det överraskande beslutet.
All nybyggnation stoppas givetvis också och Sverige kommer nu att satsa på mindre kolkraftverk och i ett senare skede ska två nya kärnkraftsreaktorer byggas, troligen i Karlshamn. Om detta råder full enighet inom regeringen. Förutsättningarna för att återstarta de båda reaktorerna i Barsebäck ska också undersökas."

Nog var väl upplägget väl genomskinligt. men vissa delar av innehållet kanske ändå skulle förtjäna lite djupare funderingar.

VfK/Bengt

RSS 2.0