Vinklat om vindkraft

I nr 1-08 av kundtidningen nonstop beskriver Mälarenergi AB sina satsningar för en bättre miljö och minskad klimatpåverkan. Ambitionen är säkert vällovlig, men en dämpning av den optimistiska synen på vindkraften skulle öka trovärdigheten rejält.
Visserligen räknar man endast med en årsproduktion av 5 000 MWh från 3 MW installerad vindkraft, maskerat till elbehov i 250 eluppvärmda villor. Med det döljer man också vindkraftens usla tillgänglighet.
Det framhålles vidare att "ett vindkraftverk lämnar inga spår efter sig när man plockar ner det efter livstiden på 20 - 25 år, att jämföra med exempelvis ett kärnkraftverk". Man behöver heller inte bekymra sig över "farligt kärnbränsleavfall som ska förvaras".
I en faktaruta anges senaste årets produktion till 1,4 TWh (0,7 % av landets totala elproduktion), att regeringens mål är 10 TWh år 2015 och att Energimyndigheten (STEM) förslagit ett mål på 30 TWH år 2020.

Vad man inte säger är att STEMs mål skulle kräva en 20-dubbling av nuvarande vidnkraft eller ca 15 000 turbiner med total effekt av lika många MW. Denna installation skulle med dagens priser dra en investering av ca 225 000 miljoner kronor. För dessa pengar skulle vi istället kunna bygga 10 000 MW kärnkraft med en årlig produktion av ca 70 TWh.

Med tanke på kundtidningens text borde den vidhängande faktarutan kompletteras med:

- ett vindkraftverk har en kapacitetsfaktor mindre än 25 %, dvs det motsvarar produktion vid full effekt under högst 25 % av årets timmar. Resterande tid måste el från andra källor, såsom vattenkraft och kärnkraft, utnyttjas

- vindkraft är dyr el, mycket dyrare än vattenkraft och kärnkraft

- och om kärnkraftavfallet borde det stå att den planerade svenska förvaringen kan studeras närmare av var och en vid besök på SKBs anläggning nära Oskarshamn. Res dit och se!

VfK/Bengt

Industrin vill ha kärnkraft

Det senaste året har industrins signaler om att kärnkraften är viktig för framtiden kommit allt tätare. I årsrapporten för 2007 säger VD för Holmen AB, Magnus Hall, bland annat följande:
"Holmen arbetar aktivt för att effektivisera användingen av energi och minska användningen av olja. Vårt mål är att senast år 2020 ha minskat förbrukningen av fossila bränslen i de svenska verksamheterna med så mycket som 90 %. motsvarande utsläpp av ca 240 000 ton koldioxid. Jag vill också betona kärnkraftens viktiga roll som koldioxidfri energikälla. Holmen ser gärna att kapaciteten byggs ut och vi har uttryckt intresse av att medverka i sådana projekt."
I Finland planerar industrin för ett helt nytt kärnkraftverk med en eller två reaktorer. Nybildade bolaget Fennovoima står för planerna. Ägare är svenska Boliden, ståljätten Outokumpu energibolaget Rauman Energia, kommunala kraftbolaget Katternö och E.ON Suomi. Delägarna ska kunna köpa halva elproduktionen till självkostnadspris.

VfK/Bengt

Plats för oändlig insats mot Global Uppvärmning

Många av de upprop, som svenska miljöorganisationer uppmanar svensken till har väldigt liten inverkan på den globala utvecklingen. Motivet blir då, att svensken skall visa vägen. Det verkliga skälet är oftast, att man vill att svensken inte skall glömma den organisation, som står bakom appellen. Exempel är enskilda vindkraftföreningar och många av de etanolverk, som skall framställa drivmedelstillsatser.


För den som vill medverka till bromsningen av den globala uppvärmningen med konkreta bidrag genom planering på familjeplanet kommer här ett ganska oslagbart recept. Det gäller stugvärmen.


Man har gett en större arkitektfirma uppdraget att åter igen ta fram ett klimatneutralt familjebostadshus. Detta kommer alltså att bli högisolerat och man skall denna gång ha bemästrat problemen med att den ytterst begränsade vädringen orsakar odling av mögel och fuktskador.


För den som verkligen vill motverka globaluppvärmningen är detta helt fel väg. Den enklaste bidragslösningen är i stället att avstå från mera petig isolering och i stället installera en luft/luft- värmeväxlare.


Principen för en sådan växlare är att den genom kompression i insuget värmer intagen luft och balans åstadkommes genom att utluften expanderar i motsvarande grad. Detta innebär, att växlaren kyler ner trädgårdsluften motsvarande hela uppvärmningen inomhus. Alltså: ju högre inomhustemperatur och ju högre värmeförluster i huset desto mer kylning av atmosfären och desto mer bidrag till att motverka den globala uppvärmningen.


De husägare som baserar sin husuppvärmning på mark- eller berg-värme är lika stora globalvänner som luftväxlarna. Den kylda marken och den kylda berggrunden bidrar hela tiden till att balansera den uppvärmning av atmosfären, som utsläppen av koldioxid orsakar.


Sedan har vi ju dessa kommuner, som gör en kollektiv insats, och där kan vi nämna Ludvika som ett strålande exempel. Stadens fjärrvärmenät tar sitt varmvatten från en jätteväxlare i sjön Vässman. Sjövattnet brandskattas på ett par grader vattentemperatur. Naturligtvis mera vintertid än sommartid, vilket säkert uppskattas av badvänner, men årsresultatet är, att staden hela tiden kollektivt bidrar till att bromsa den globala uppvärmningen. Ännu har inte permafrosten eller tundran slagit rot i södra Dalarna, men riktningen är klar: Vinterisen på Vässman ligger längre än vad den skulle göra utan fjärrvärmen.


I dagens Sverige med det höga miljöengagemanget - reellt liksom irrationellt - är det förvånande, att inte värmeväxlarleverantörerna, liksom vindkrafttillverkarna lagt in miljömedvetenheten som en basingrediens i reklamen. Den reela fördelen med berg-, mark-, och luftväxlaruppvärmning torde vida överskrida vindkraftens värde och motiv till statssubvention.


VfK/Hans St

Läs om vår verksamhet här http://vfk.freezope.org/

Kärnkraft bra för miljön

Californiens guvernör Arnold Schwarzenegger anser att kärnkraften har "en god framtid" och att Californien på nytt måste ta vara på denna "nyttiga" teknik. Som ledande delstat för klimatskyddet i USA inför man nu styrmedel för att reducera utsläppen av koldioxid, både i form av utsläppsavgifter och handel med utsläppsrätter.

Sedan 1975 finns en lag som förbjuder nya kärnreaktorer i Californien tills dess att "en godkänd och tekniskt verifierad metod för avfallshantering finns tillgänglig". Enligt nuvarande planer kommer den nationella anläggningen i Yucca Mountain vara klar tidigast år 2017. Schwarzenegger medgav att det finns människor som är oroliga för kärnkraften och att miljöaktivister sprider skräckscenarier, men framhöll samtidigt att tillskottet av avfall från nya reaktorer skulle bli marginellt i förhållande till vad USAs alla raktorer ger idag.


Californien, med över 36 miljoner invånare, har satt som mål att minska utsläppen av koldioxid till 1990 års nivå fram till år 2020 - en minskning med 25 procent från dagens nivå. Mera långsiktigt ska utsläppen minskas med 85 procent från dagens nivå fram till år 2050. I planen ingår bland annat solceller på hustak och vätgas som fordonsbränsle men en ökning av kärnkraften anser alltså guvernören kunna bli ett viktigt tillskott i försörjningen.

Idag har Californien fyra reaktorer i drift - Diablo Canyon 1 och 2 samt San Onofre 2 och 3.
 

VfK/Bengt

Läs om vår verksamhet här http://vfk.freezope.org/

Svensk avfallshantering förebild för England

Efter att under årtionenden ha skjutit hanteringen av radioaktivt avfall framför sig har nu den engelska regeringen lovat att ta itu med saken. För detta har man valt Sverige som förebild. Sverige och Finland är världsledande i forskning och utveckling av den teknik som krävs.
Liksom Sverige avser Storbritannien att förvara högaktivt avfall djupt ner i berggrunden. En vitbok detta år ska lägga fast den engelska regeringens planer och beslut om förfarande ska fattas före utgången av år 2009.

Omkring 70 procent av Storbritanniens avfall finns lagrat vid upparbetsningsanläggningen i Sellafield och många anser att förvaringsanläggningen bör byggas i detta område för att undvika transporter genom landet.

Representanter för NDA har redan besökt SKBs svenska anläggningar flera gånger för att ta vara på svenska erfaranheter. En viktig del i detta, förutom tekniska och geologiska aspekter, är att lära allt om hur kontakten med omvärlden i ett projekt av detta slag kan skötas. Öppenhet och transparens mot allmänheten är viktig för att skapa förtroende för verksamheten.


VFK/Bengt

Läs om vår verksamhet här http://vfk.freezope.org/


Även Finland ökar takten

Finland har fyra kärnreaktorer i drift, en under byggnad och ytterligare en planerad. Nu vill man emellertid höja ribban och flera nya förslag till utbyggnad av kärnkraft har kommit i dagen.
Förutom TVOs planerade fjärde reaktor i Olkiluoto planerar Fortum för en tredje reaktor i Loviisa. Till detta kommer att det nybildade finska energibolaget Fennovoimas planerar en helt ny kärnkraftsanläggning med en eller två reaktorer. Det är inte bestämt hur många. Fennovoima ägs av stora finska och svenska industri- och energibolag, bland annat Boliden, och ska garantera delägarna billig och uthållig elförsörjning.
Finland försöker nu bryta sitt energiberoende av dels inhemsk kolkraft, dels osäker import från Ryssland. För detta väljer man kärnkraft och får därigenom en ordentlig minskning av utsläppen av koldioxid från kraftgenerering på köpet.
Hur länge ska vi behöva vänta på att även svenska politiker ska komma till insikt kärnkraftens ekonomiska och miljömässiga fördelar? Vindkraften kan ändå aldrig bli mera än en marginalnotering i den totala kraftbalansen.

VfK/Bengt

Läs om vår verksamhet här http://vfk.freezope.org/

Ökad utbyggnad av kärnkraft i Kina

Kina beräknar att ha byggt ut 60 000 MW kärnkraft till år 2020. Utbyggnaden har gått snabbare än enligt gällande plan och målet för år 2020 kan nu justeras upp från tidigare 40 000 MW. Därmed skulle kärnkraften svara för sex procent av beräknat elbehov, enligt Zhang Guobao, minister för kommissionen för nationell utveckling.

I slutet av år 2007 hade Kina 11 reaktorer i drift med en sammanlagd effekt på 10 000 MW. Dessa producerade endast 1,9 procent av Kinas totala elanvändning, som uppgick till 3 280 TWh förra året. För närvarande kommer 84 procent av elproduktionen från värmekraftverk, huvudsakligen koleldade, som omfattar 76 procent av den totala genereringskapaciteten i landet.

- Det är nödvändigt att kraftigt öka användningen av kärnkraft och förnybar energi, för att minska beroendet av kolkraft, sade Zhang.

- Det ställs nu ökade krav på utbyggnad av kärnkraft i Kina, sade han, eftersom alla nuvarande kärnkraftverk är placerade i kustprovinserna som Zhejiang, Guangdong och Jiangsu, kräver nu även andra provinser att få kärnkraft inom sina områden.

VfK/Bengt

(Källa: Irish Sun)

Läs om vår verksamhet här http://vfk.freezope.org/

Uranbrytning i Sverige

I ett föredrag hos Tekniska föreningen i Västerås  på måndagskvällen gav professor Bert Allard en mycket intressant redogörelse av idéer om hur uranbrytning ska kunna genomföras på ett miljöriktigt sätt. Med avancerade laknings- och reningsmetoder kan en rad olika metaller utvinnas i en kedja av processer.

I en bearbetning av de mellansvenska skiffrarna kan tungmetaller som t ex nickel och vanadin liksom sällsynta jordartsmetaller bli huvudprodukter och uranet en biprodukt. Härmed öppnar sig nya perspektiv på ekonomin för utvinning av de svenska, lågvärdiga uranförekomsterna. Denna form av samtidig metallutvinning är redan under utveckling i andra delar av världen.

Uranbrytning i Sverige har under en lång tid varit politiskt bannlyst. Under det senaste året har den nuvarande regeringen dock öppnat för prospektering och sådan pågår nu över stora delar av landet. Den svenska berggrunden beräknas innehålla västvärldens största nu kända uranförekomster. Även om metallhalten i dessa malmer är förhållandevis låg finns ett stort internationellt intresse för inmutningar av dessa.

De senaste årens flerdubbling av uranpriset är ett ytterligare skäl till att hålla en god beredskap för svensk uranutvinning. En sådan verksamhet skulle på nytt ge Sverige en mera central position inom kärnkraftvärlden.

VfK/Bengt

Läs om vår verksamhet här http://vfk.freezope.org/

England ökar takten

Den engelska regeringen gör nu 18 förläggningsplatser tillgängliga för nästa generation av kärnreaktorer och signalerar därmed en accelererad plan för nya reaktorer. Den brittiska avvecklingsmyndigheten NDA, som äger siterna, får fyra veckor på sig att ställa dem till förfogande. Näringsminister John Hutton förväntar sig att den nya generationens reaktorer ska generera större andel av landets elförsörjning än nuvarande 19 procent.
Den brittiska kärnkraftindustrin tror sig kunna ha nya reaktorer i kommersiell drift år 2017, men idag är endast åtta platser, tillhörande British Energy, direkt tillgängliga.

Enligt Hutton behöver landet maximalt bidrag från kärnkraften så snart som möjligt och senast inom 10 - 15 år och skulle bli besviken om inte den nuvarande nivån 19 procent väsentligt kan överskridas. Han tillade också att tidplanen för ny utbyggnad om möjligt ska snabbas upp och att regeringen kan komma att sälja sitt innehav i British Energy om detta skulle vara till fördel för utbygganden av nya anläggningar.
 

VfK/Bengt

Läs om vår verksamhet här http://vfk.freezope.org/


RSS 2.0