Sent vaknar syndaren

Greenpeace grundare Patrick Moore säger att det finns inga bevis för att det mänskliga samhället orsakar den globala uppvärmningen, men anser att det är tillräckligt sannolikt för att världen nu måste acceptera att använda kärnkraften. "Vi har alla en brandförsäkring även om risken är liten för att hamna i en olycka", säger Moore.

Den enda hållbara lösningen är att bygga hundratals kärnreaktorer under det närmaste århundradet. Potentialen för vind, sol, vattenkraft och geotermisk energi eller andra förnybara energikällor är inte tillräcklig, säger han. Fossila bränslen är det stora hotet och "kol orsakar de värsta hälsoriskerna av allting vi gör idag". Potentialen för nya urantillgångar att upptäcka är däremot betydligt större.

Moores avsteg från sina tidigare meningsfränders idéer säger han hänga samman med hans vetenskapliga bakgrund och erfarenhet och en annan syn på begreppet hållbarhet.
Låt oss hoppas att denna insikt med tiden kan drabba även övriga "miljövänner" som då väsentligt skulle kunna förbättra sin trovärdighet i energi- och miljödebatten.

VfK/Bengt


Säkerheten i massmedia

För några dagar sedan kunde man i inpasseringskontrollen till reaktorn Oskarshamn 2 upptäcka att en person som varit inne i anläggningen för underhållsarbeten hade en påse med spår av sprängmedel. Detta fick till följd att världens nyhetsbyråer omedelbart gick ut med braskande rubriker om sabotagehot mot reaktorn. Det hela blev inte bättre av att den aktuella personen var, som det vanligen heter, tidigare känd av polisen.
Polis och sprängämnesexperter invaderade omedelbart anläggningen för att spåra eventuella bomber. Resultatet blev dock klent. Under torsdagskvällen avslutades polisavsökningen. Inga fynd av explosiva ämnen har gjorts och därmed lämnade polisen OKG efter en avrapportering till företagsledningen.

Inget har sagts om varifrån spåren av sprängmedel på påsen kommer eller vilka andra sammanhang påsen har förekommit i. Men samtliga eftermedia i Sverige och ett stort antal svenska tidningar och ett tiotal internationella nyhetsbyråer hade snabbt bilden av sabotagehot helt klar. Det borde ju nu, så här i efterhand, kännas en aning snopet att det "bara bidde en tumme". Men självrannsakelse är väl inte en särskilt vanlig egenskap hos journalister.
Den kritik som kan riktas mot säkerhetskontrollen är att upptäckten gjordes på utvägen och denna kritik har myndigheten SKI redan levererat med begäran om utredning av fallet. Om utredningen sedan visar att någon ökad säkerhetsrisk ej förekommit, kan vi då räkna med samma medial intresse?

VfK/Bengt

Finsk kärnkraft intresserar Sverige

I Sverige följer man nu noga utvecklingen av kärnkraften i Finland. Särskilt intressant är planerna på att förlägga ett nytt kärnkraftverk i Simo i Lapplands län relativt nära Sverige. Den energikrävande industrin i Norrland har ju redan tidigare diskuterat olika lösningar för att säkra elförsörjning med liten miljöpåverkan och till acceptabelt pris.

De finska kärnkraftsplanerna väcker dock starka känslor i Sverige, både för och emot. Olycksrisk och urantransporter oroar miljöpartiet. Carl B Hamilton, som är ordförande för det svenska folkpartiets klimatkommission, anser däremot att det koldioxidfria alternativ kärnkraften innebär är lockande. Enligt Hamilton visar Finland att det är lönsamt att satsa på kärnkraft.

Tidigare har (Fp)-ledare Jan Björklund gjort ett klimat- och energiutspel: "För att klara klimatmålen och minska växthuseffekten måste Sverige kraftigt bygga ut sin koldioxidfria elproduktion. I detta syfte bör riksdagen tidigt under nästa mandatperiod häva nybyggnadsförbudet i kärntekniklagen. I ett första skede måste vi satsa på fyra nya kärnkraftsreaktorer. Därtill bör de tio nu existerande reaktorerna successivt ersättas med nya reaktorer."

VfK/Bengt

Plats för använt kärnbränsle

Slutförvaringen av det svenska kärnbränslet kan göras i Oskarshamns kommun. Där är åtta av tio invånare numera för en slutförvaring. Resultatet av SKBs opinionsundersökning säger att 40 procent är "helt för" och 43 procent är "för". Bara 4 procent är "helt emot" och 9 procent "emot". Samma frågor har också ställts till boende i kommunerna Östhammar (med Forsmark), Uppsala, Tierp, Hultsfred, Västervik, Borgholm och Mönsterås. Majoriteten är positiva till en slutförvaring, men det intressanta är att andelen positiva är större ju närmare kärnkraftsanläggningen man bor och minskar i takt med att det geografiska avståndet till den aktuella platsen ökar. 
Opinionsutvecklingen i Oskarshamn är ju goda nyheter som tar bort ytterligare ett av kärnkraftmotståndarnas argument som hävdar att man inte vet var man ska göra av det högaktiva reaktoravfallet. KBS3-systemet visar tekniken för hur förvaringen ska gå till och vilar på solid vetenskaplig grund. En avgift på produktionen betalas av kraftbolagen till en särskild fond som ska finansiera bland annat slutförvaringen. Därmed är alla pusselbitar på plats.
Den invändning som kan göras är att framtida teknikutveckling troligen kommer att göra det använda kärnbränslet till en oerhört värdefull energikälla och då måste förvaringen ha gjorts på ett sätt som gör det möjligt att utvinna dessa tillgångar.

VfK/Bengt

Japanerna på hugget

Efter sammanställning av produktionsstatistiken för april från Japans tio kraftbolag konstateras att den japanska kärnkraften satt nytt produktionsrekord för en enskild månad. Under april genererades 75,39 terrawattimmar. Det är något mera än vad svensk kärnkraft genererar per år.

Det meddelas också att bridreaktorn Monju i Tsuruga nu åter laddats med bränsle efter att ha varit avstängd sedan en olycka med natriumläckage i december 1995. Försöksdriften kommer nu att återupptas för att samla erfarenheter och underlag för användning av briderteknik i det japanska kraftsystemet.

VfK/Bengt


Toshiba ökar ut i USA

Japanska Toshiba, nuvarande ägare till det som en gång var ABB Atom, har startat ett nytt bolag i USA med uppgift att marknadsföra ABWR, en kokvattenreaktor som delvis har sina tekniska rötter i ABB Atoms banbrytande konstruktioner. Toshiba planerar att senare utöka bolagets uppgifter till att också omfatta hjälp med licensiering och teknisk support med konstruktion och upphandling av nya reaktorprojekt.

I USA har kraftbolagen aviserat planer på mer än 30 nya reaktorer de kommande åren. Toshiba säger att man tillsammans med dotterbolaget Westinghouse är beredd att möta denna efterfrågan med såväl ABWR som tryckvattenreaktorn AP-1000. Det nya bolaget kommer också att vara ett redskap för Toshiba och Westinghouse till utbyte av erfarenheter kring teknologi för drift och underhåll av redan driftsatta reaktorer.

VfK/Bengt

Läs mer om vår verksamhet på Västeråsare fär kärnkraft

Mera kärnkraft i Ryssland

Nya reaktorer planeras nu i Novgorodregionen inom ramen för Rysslands nationella plan för utbuggnad av kärnkraften fram till år 2020. Regionens guvernör, Valery Shantsev, understryker det stora behovet av ny kapacitet för elgenerering. Den lösning som föreslås är ett nytt kärnkraftverk kombinerat med ett gaseldat värmekraftverk.

Den första reaktorn beräknas vara i drift år 2016 och en andra år 2018. Totalt planeras anläggningen för fyra reaktorer. Totalt beräknas investeringarna i kärnkraftverket till 10 miljarder US dollar och omfattar fyra VVER-reaktorer på 1 150 MWe per styck.
  

Den nationella ryska planen för kärnkraft fram till år 2020 omfattar upp till 42 nya reaktorer av vilka två - en VVER-1000 och en RBMK-1000 (Kursk 5) - ska tas i drift före år 2010. Utbyggnadstakten förväntas ökas under åren 2011 till 2015 då tio nya reaktorer, varav en BN-800 bridreaktor år planerade att startas upp. Planerna för åren 2016 - 2020 omfattar 15 - 20 VVER-1200-reaktorer och sex nykonstruerade VBER-300 kokvattenreaktorer. Utöver detta planeras också ytterligare två flytande, mobila kraftverk.


VfK/Bengt


Kärnkraften valfråga i USA

Kärnkraften står på dagordningen för alla tre kandidaterna i de pågående primärvalen inför nästa presidentval i USA. Alla ser det som viktigt att minska oljeberoende och att bekämpa riskerna för klimatförändringar. Recepten är dock något olika.
Republikanen MCCain är klart mest entusiastisk till kärnkraften och ser den som en självklar del i USAs förnyade energiproduktion. Obama som leder i nomineringen för demokraterna ser också kärnkraften som ett medel för att motverka klimatförändring. Clinton är däremot mera inriktad på att utnyttja förnybara energikällor för att möta klimathoten.
Kraftindustrin har redan lämnat in ansökningar om uppförande av nya reaktorer i USA och hoppas på en kärnkraftsvänlig politik från Vita Huset. En viktig fråga som sannolikt avgör tidpunkten för en vidare utbyggnad är färdigställningen av den federala anläggningen för slutförvaring av radioaktivt avfall i Yucca Mountain i Nevada

VfK/Bengt

Läs mer om vår verksamhet på Västeråsare fär kärnkraft

Folkkampanjen mot kärnkraft fast i föråldrad ideologi

Folkkampanjen mot kärnkraft har på nytt börjat sprida sin propaganda på tidningarnas debattsidor, bland annat i form av Göran Bryntses (VLT den 28 april) ideologiska förkunnelse. Argumenten är de samma som när Folkkampanjen startade för 30 år sedan. Under denna tid har Folkkampanjen inte åstadkommit något som kan räknas mänskligheten till fördel.


Att GBs och Folkkampanjens ideologi är fel bevisas väl bäst av att kärnkraften i världen under dessa 30 år har ökat med cirka 40 procent både vad gäller antalet reaktorer och produktion av elkraft. De reaktorer som stängts är, med några få undantag, små och olönsamma reaktorer från 1950-talet och tidigt 1960-tal. Ett av undantagen är, beklagligtvis, stängningen av Barsebäcksverket. Detta gjordes emellertid på grund av Persson-regeringens oförmåga att stå emot danska påtryckningar och inte på grund av Folkkampanjens insatser. Därmed fick danska koleldade kraftverk också en ny marknad i Sydsverige på köpet.


GBs påstående att kärnkraftens ekonomi är usel och att vindkraften är mera lönsam ter sig orimligt med tanke på den kritik kraftbolagen får för att de anses få för höga vinster från sina kärnkraftverk. Samtidigt vet vi att ingen är beredd att starta vindkraftverk utan statliga, skattefinansierade subventioner.


Ekonomin kan också belysas med en kalkyl baserad på statistik från verkligheten. GB hävdar att 300 miljarder kronor investerades i vindkraft förra året. Gott så, men det hade varit bättre att placera pengarna i ny kärnkraft på grund av vindkraftens svaga drifttillgänglighet. För den nämnda summan kan man bygga ut 20 000 megawatt vindkraft som kan förväntas producera cirka 450 miljarder kilowattimmar per år. För samma summa kan vi istället bygga 15 000 megawatt kärnkraft med en årlig elproduktion på cirka 1 100 miljarder kilowattimmar. Detta baseras som sagt på reell driftstatistik och inte på ideologiskt hopkomna önskedrömmar.


GB och Folkkampanjen kommer säkert även i fortsättningen att hävda sin ideologi. Vi andra kan glädja oss åt att det globalt nu planeras för utbyggnad av 80 - 100 nya reaktorer och att ett 30-tal redan är under byggnad.

VfK/Bengt

Läs mer om vår verksamhet på Västeråsare fär kärnkraft

RSS 2.0