Storbrittanien planerar för ny kärnkraft

Fyra potentiella platser för utbyggnad av ny kärnkraft i Storbrittanien har pekats ut som grund för regeringens fortsatta arbete med förnyelse av elproduktionen i landet. Dessa är Sellafield i Cumbria, Bradwell i Essex, Oldbury i Gloucestershire and Wylfa i Anglesey. Kriterierna för bedömning av förläggningsplatserna kommer att publiceras inom kort och beslut ska fattas senare under året.

De flesta av landets nuvarande reaktorer i drift beräknas ha tjänat ut inom de närmaste 20 åren. Detta kommer tillsammans med osäkerhet om framtida gas- och oljeutvinning att medföra uppenbar risk för energibrist. År 2006 åtog sig regeringen att ge förutsättningar för utbyggnad av en ny generation kärnkraftverk fram till år 2025, under förutsättning att finansiering finns inom den privata sektorn.

De föreslagna förläggningsplatserna är dock kontroversiella och kraftindustrin föredrar platser med redan existerande reaktoranläggningar. Sellafield, Bradwell, Wylfa och Oldbury är de platser som förs fram i förstad hand men flera förslag beräknas komma inom några veckor. De fyra har föreslagits av Nuclear Decommissioning Authority, som redan äger mark där nya anläggningar kan uppföras.


Enligt regeringen kommer platser att väljas efter en rigorös urvalsprocess med hänsyn tagen till inverkan på miljö och andra lokala förhållanden samt bedömning av säkerhet och finansiella förutsättningar. De valda platserna får sedan genomgå en tillståndsprocess som medför att byggnation troligen kan starta tidigast år 2015. Hittills har tre konsortier inom privata sektorn uttryckt intresse för att delta i kommande projekt.

 VfK/Bengt


Så länge räcker uranet

Vid University of Maryland´s School of Public Policy har gjorts en utredning om hur lång tid som jordens urantillgångar kan förväntas räcka till för elproduktion. Enligt Nuclear Energy Agency (NEA) finns idag identifierade tillgångar på 5,5 miljoner ton uran och ytterligare 10,5 miljoner ton beräknade, men ännu ej prospekterade tillgångar. Med dagens förbrukning för en global elproduktion av ca 2 800 TWh per år med kärnkraft förbrukas ca 70 000 ton per år. Utredningens slutsats blir att uranets varaktighet med dagens förbrukning är 80 - 230 år. Man anser vidare att fortsatt exploatering och teknisk utveckling mycket väl kan fördubbla denna tid.

Med storskalig upparbetning av använt bränsle med återvinning av uran och plutonium kan man reducera förbrukningen av färskt uran med 30 procent.

Två teknologier, idag visserligen inte ekonomiskt bärkraftiga, kan dramatiskt öka uranets varaktighet.
Den första är succesiv övergång från lättvattenreaktorer till snabba bridreaktorer med full återcykling av bränslet. Detta skulle ge de NEA-uppskattade urantillgångarna en varaktighet på 30 000 år med dagens förbrukningstakt.
Den andra gäller extraktion av uran ur havsvattnet. Världshavet beräknas innehålla ca 4,5 miljarder ton uran. Detta skulle tillgodose dagens globala behov i 60 000 år även med de mindre effektiva lättvattenreaktorerna.

VfK/Bengt


Araber vill byta olja mot kärnkraft

Enligt uppgifter från USAs utrikesminister kan Förenade Arabemiraten (FAE) bli det första arablandet som tar kärnkraften i bruk. I ett pressmeddelande sägs att ett avtal om samarbete länderna emellan för uppförande av nukleära anläggningar är på väg att undertecknas. I avtalet kommer att ingå långtgående krav på säkerhetskontroll, inklusive årliga inspektioner av IAEA, liksom förbud mot att uppföra egen anrikningsanläggning.

Om allt går enligt planerna kommer FAE att ha kärnkraft i drift före Iran, som av västvärlden misstänks för planer på kärnvapenframställning. Första reaktorn planeras kunna vara i drift år 2017 och företag i både USA, Storbrittanien och Frankrike konkurrerar redan om kontrakt på leveransen. Detta är emellertid endast den första av sex planerade reaktorer,  där var och en beräknas kosta runt fem miljarder US-dollar.

FAE strävar efter att producera 25 procent av sitt energibehov från alternativa energikällor, som t ex kärnkraft, vilket ska ses i perspektiv av att landet ser en fördubbling av energianvändingen fram till år 2020.

Ett visst motstånd mot avtalet finns dock i USAs kongress, där kritiker anser att utbyggnad av kärnkraft i arabvärlden riskerar att öka "turbulensen" i regionen. Förespråkarna anser dock att det inte finns anledning till sådan oro så länge som IAEA har regelbunden kontroll över urananvändningen.

Som en kommentar till planerna kan man nämna att de oljeproducerande länderna sett att det är en dålig affär att själv elda upp sina oljetillgångar. Det är bättre att exportera oljan och istället skaffa en billigare energiförsörjning för egen del.
VfK/BengtSiemens vill lämna Areva

Tyska Siemens har meddelat att man avser att lämna samarbetet inom kärnkraftområdet med franska Areva och avyttra sin 34 %-iga andel i bolaget. Siemens har informerat myndigheterna om sin avsikt att sälja sin andel i Areva NP, som är inriktat på konstruktion och byggnation av kärnkraftverk, men också kärnbränsleförsörjning och underhåll av anläggningar.

Beslutet sägs delvis föranledas av att Siemens franska konkurrent, Alstom, uttryckt intresse av ett närmare samarbete med Areva och att oljebolaget Total är potentiellt intresserad av ett avtal med Areva. Frankrikes president Sarkozy sade redan i juni 2008 att ett beslut om framtiden för Siemens-Areva- samarbetet skulle tas under 2009.


Man kan därmed fundera över vad detta kommer att leda till i Tyskland och hur det påverkar den tyska kärnkraftens framtid. Ser vi början på en liknande nedrustning som vi i Sverige drabbats av?

VfK/Bengt


Ny kärnkraft i Sverige?

Vad ska vi avse med ny kärnkraft i Sverige? Räknas de uppgraderingar som görs i nuvarande reaktorer och som snart helt ersatt de nedlagda Barsebäcksreaktorerna? Detta kan ju alltid diskuteras, men eftersom andra länder idag gärna visar upp sin expansion av kärnkraften, så ska Sverige också visa sin.

För ett par dagar sedan hade Vattenfall till presskonferens för att berätta om koncernens strategi för framtiden. Visionen är att verksamheten senast år 2050 ska vara klimatneutral. De tre energislagen som Vattenfall tänker sig använda för att nå målet är förnybar energi i form vindkraft, vattenkraft och vågkraft, kraftverk som eldas med fossila bränslen men där koldioxiden avskiljs och lagras, samt kärnkraft.
Vattenfalls koncernchef Lars G Josefsson tror att reaktor 1 och 2 i Ringhals kommer att ersättas när de tjänat ut. Inga nya reaktorer får byggas i Sverige men Vattenfall tror att de politiska besluten om avvecklingen kommer att rivas upp. I Vattenfalls strategi för framtiden ingår det att bygga upp förtroendet för kärnkraften och det ska bland annat ske genom en öppen dialog med intressenter och allmänheten. Ambitionen är att bli världsledande på kärnkraftssäkerhet och därför har ett oberoende råd för kärnkraftssäkerhet bildats där bland andra förre IAEA-chefen, Hans Blix ingår.

Det är bra att Vattenfall nu tar täten i den viktiga uppgiften att skaka av oss den energipolitiska förlamning som härstammar från Fälldins 1970-tal och som gjort stor skada för svensk ekonomi och för svenskt näringsliv.

VfK/Bengt

Mer om Fennovoima

Fennovoima hade presskonferens i går i Helsingfors efter att ha lämnat in sin principansökan. Det nämndes bl a att Fennovoima kommer att öka konkurrensen, viket alla invånarna har nytta av, samt att projektet kommer att öka sysselsättningen inom utvecklingsområden i Finland.

Styrelseordföranden för Fennovoima är Juha Rantanen. Han är också VD för stålfabriken Rautaruukki som är Finlands största elanvändare. En tredjedal av Fennovoima ägs av tyska E.ON, som är delägare i 21 kärnkraftverk i Tyskland och Sverige. Resten av ägarna är bl a en stor skara bolag inom industrin samt lokala elbolag som inte har tillräckligt med egen kapacitet.

Fennovoima siktar på ett kärnkraftverk på 1500 - 2500 MWe bestående av en stor eller två mindre reaktorer. Leverantören kommer att vara Areva (EPR eller SWR) eller Toshiba (ABWR).

VfK/Tapani

Finland går vidare med kärnkraften

Fennovoima kommer idag att lämna ansökan om principbeslut till finska statsrådet. Förläggningsplatsen är inte klar än; tre alternativ finns. Principbeslutet kommer att starta den politiska processen.
Tre andra kärnkraftprojekt är i gång. TVO har redan lämnat sin ansökan, Fortum väntas göra det senare.
Ministeriet hoppas att besluten kan göras i god tid före året 2011 riksdagsval.

VfK/Tapani

Reaktororder till Westinghouse från Florida

Det amerikanska kraftkonsortiet Progress Energy har tecknat ett kontrakt på 7,65 miljarder US dollar för två planerade reaktorer som ska byggas vid Crystal River i Florida. Kontraktet omfattar konstruktion, upphandling och installation som ska levereras av Westinghouse Electric tillsammans med The Shaw Group. Den totala investeringen i kärnkraftverket beräknas uppgå till över 17 miljarder US dollar.

Planen omfattar utbyggnad av två Westinghouse AP1000 tryckvattenreaktorer med en effekt på vardera 1 100 MWe, som certifierades av USNRC år 2006. I juli 2008 godkände den lokala energikommissionen i Florida den föreslagna utbyggnaden där nu den första reaktorn beräknas komma i drift år 2015 och den andra året därefter.

VfK/Bengt

Osäker europeisk energiförsörjning

Konflikten mellan Ryssland och Ukraina angående ryska gasleveranser har nu spritt sig till övriga Östeuropa och in i EU. Efter det att Ryssland stängt alla gasleveranser till Ukraina och sedan anklagat landet för stöld av gas avsedd för vidare leverans till andra europeiska länder har man nu börjat att skära ner även dessa leveranser. Med en pågående köldvåg över Europa blir läget extra prekärt.

Det som nu händer leder omedelbart till två slutsatser. För det första visar sig tydligt risken med att lita till ledningsbunden energi. För det andra visar sig lika tydligt risken med att ha Ryssland som en avtalspart. Det är inte första gången som Ryssland tillgriper gasförsörjningen som påtryckning på länder som man vill tukta. Det bör dessutom resa ett varningstecken för bl a Tyskland beträffande den planerade nya gasledningen genom Östersjön, som skulle göra Centraleuropa ännu mera beroende av ryskt godtycke.

Problemet för EU-länderna är att energiförsörjningen tillsammantaget, till ca 60 procent vilar på importerad energi och för gasförsörjningen är förhållandet ungefär detsamma. Vidare svarar gasen för en nästan dubbelt så stor andel som kärnkraften av den totala energibalansen. Tillsammans står de för ca 35 procent medan kol, olja och torv svarar för ca 60 procent. Med ökande efterfrågan på energi och politiska krav på minskade utsläpp av koldioxid är energisitutionen inom EU föga avundsvärd. Inte ens en massiv utbyggnad av kärnkraften kan mer än marginellt minska EUs beroende av omvärlden för sin energiförsörjning. En 50-procentig utbyggnad av kärnkraften skulle motsvara tio procentenheter av den importerande energin i nuläget och de förnybara energikällorna (inkl vattenkraften) motsvarar idag endast en dryg procent av hela energianvändningen.

Det finns med andra ord en mängd goda skäl till att sluta med politiskt gafflande kring energin och istället tillsammans försöka hitta en framkomlig väg för åstadkomma en tryggare försörjning på såväl kort som lång sikt!

VfK/Bengt

Nominering av ny IAEA-chef

IAEAs nuvarande chef Mohamed ElBaradei, som lett organisationen sedan 1997, har avböjt omval för en fjärde period. Nominering av efterträdare, som avslutades vid årsskiftet, har utpekat två kandidater, som är den japanske diplomaten Yukiya Amano och sydafrikanen Abdul Samad Minty. Båda kandidaterna är sitt respektive lands representant i IAEAs styrelse.
Styrelsen avser att utse den nye chefen i juni och förelägga förslaget för IAEAs generalförsamling för att antagas vid dess möte i september.

Vfk/Bengt


Sydkorea fortsätter utbyggnaden av kärnkraft

Vid årsskiftet meddelade Sydkoreas regering att man fram till år 2020 planerar att investera motsvarande 28,5 miljarder US dollar i utbyggnad av kärnkraftverk och gaseldade kraftverk för att minska oljeberoendet och möta ett ökande energibehov. I planen ingår 12 nya kärnreaktorer, men också elva gaseldade kraftverk och sju koleldade.

Sydkorea som importera nästan all olja ser efter förra årets oljeprischock allvarligt på oljeberoendet. Till år 2022 ska man därför öka den inhemska kapaciteten för elgenerering från 65 900 MWe till 100 900 MWe, enligt ekonomiministeriets beräkningar. Kärnkraften betraktas som den renaste och mest ekonomiska genereringsformen och ska hjälpa landet att möta höga oljepriser och samtidigt minska utsläppen av växthusgaser. När planen är genomförd har kärnkraftens andel av landets elproduktion ökat från nuvarande 34 procent till 48 procent.

Sydkorea kommer också att öka användningen av förnybar energi och bidragen från sol, vindkraft och vattenkraft planeras fram till år 2030 öka från dagens 2,2 procent till ca 11 procent. För att nå detta mål, ska landet med investeringar på motsvarande, bortåt 80 miljarder US dollar, 44-faldiga solenergi till 3 500 MWe, 37-faldiga vindkraften till 7 300 MWe och 19-faldiga användningen av biobränslen.

VfK/BengtRSS 2.0