England höjer budet

Englands premiärminister Gordon Brown sade i ett uttalande under gårdagen att Storbrittanien avser att bygga ut 16 000 MWe av ny kärnkraft som en del av programmet för att minska utsläppen av växthusgaser. Detta är en ökning från tidigare planering och mer än hela den nuvarande kärnkraften.

I linje med regeringens tidigare deklarerade policy för kraftgenerering och tillhörande infrastruktur planerar regeringen att tredubbla kärnkraften till att svara för 40 procent av elförsörjningen år 2025 mot 13 procent idag. Enligt en rapport från CBI behöver Storbrittanien sex nya kärnkraftverk med 10 - 12 reaktorer för att klara koldioxidmålet. Då igår även investeringar för återföring och lagring av koldioxid från nuvarande koleldade kraftverk.

Franska EDF är ledande i expansionen av den brittiska kärnkraften och planerar att ha den första av fyra reaktorer i drift år 2017. Tyska E.ON och RWE är beredda att bygga ut 6 000 MWe fram till 2025 och ett konsortium av spanska och skotska elbolag har planer på utbyggnad av 3 600 MWe. Även svenska Vattenfall har diskuterat att delta i den brittiska kärnkraftutbyggnaden, men har för närvarande inga konkreta planer aviserade. Den senaste tidens debatt om Vattenfalls roll i Europa ser dessutom ut att omintet göra ett sådant deltagande.

VfK/Bengt

 


Kärnkraft och klimat

En ny forskningsrapport från ryska Greenpeace visar på den globala uppvärmningens påverkan på miljön och ekonomin i de stora områdena med permafrost. Under de senaste decennierna har medeltemperaturen långsamt stigit i det extrema inlandsklimatet med dess långa stränga vintrar och korta heta somrar. I nordöstra Sibirien är klimatfrågan något som oroar många människor. Jakutsk med 300 000 invånare är byggd ovanpå permafrosten. 

Forskarna på Permafrostinstitutet i Jakutsk säger att den stigande temperaturen leder till ökad nederbörd som i sin tur mjukar upp marken. Infrastrukturen i regionen blir förstörd när permafrosten ger vika. Forskarna på Permafrostinstitutet i Jakutsk säger att den stigande temperaturen leder till ökad nederbörd som i sin tur mjukar upp marken. Infrastrukturen i regionen blir förstörd när permafrosten ger vika.

Förutom att samhällsstrukturen i de berörda områdena kan ta allvarlig skada, kan förändringarna också få globala effekter. Forskare har länge varnat för vad som kan hända med klimatförändringen om metan med kraftig växthuseffekt frigörs från den frusna marken. Norra Sibirien innefattar världens största tillgångar av naturgas med stor betydelse för Europas energiförsörjning.

Snabbare klimatförändring och försvårad gasutvinning ställer båda ökade krav på kärnkraftens användning i Europa. Ansträngningen med övergång till klimatneutral energi kommer att bli än viktigare och ger inte utrymme för partipolitiskt rävspel. Tiden till "the point of no return" blir allt kortare!

VfK/Bengt


Svensk medverkan i kinesisk kärnkraft

Kina har ambitiösa utbyggnadsplaner för sin kärnkraft och Alfa Laval är delaktiga i denna utveckling. Alfa Laval fick häromveckan en order relaterad till kärnkraft i Kina värd 130 miljoner kronor. Ordern avsåg värmeväxlare och filter till kylprocesser i två nya kärnkraftsreaktorer i Kina.

Man har tagit den stora majoriteten av denna typ av order och är övertygande om att fortsatt vara marknadsledande inom kärnkraft i Kina. Kinas utbyggnad motsvarar genomsnittligt fyra reaktorer per år. 

Konstruktionen har inletts av tre nya kärnkraftverk i Kina. Det bekräftades av det statliga Nuclear Power Technology Corporations ordförande Wang Binghua vid 2009 China Power Forum. De nya kraftverken byggs i Xian'ning i den centrala provinsen Hubei, Taohuajiang i den centrala Hunan-provinsen och i Pengze i den östra provinsen Jiangxi.


VfK/Bengt


Kärntekniskt samarbete USA - Japan

När president Obama under sitt besök i Japan igår träffade premiärminster Hatouama var en av frågorna hur de båda länderna ska kunna reducera utsläppen av växthusgaser med 80 procent fram till år 2050. Mot bakgrund av att redan mera modesta åtgärder mot klimatförändringar mött protester i de båda länderna, är detta ett oerhört ambitiöst mål.

Diskussionerna omfattade flera områden för samarbete för utveckling av "ren energi", med speciellt intressant är ökat samarbete kring kärnkraft inklusive avancerad kärnbränsleteknologi. Främst ska detta handla om att utveckla bästa och mest lönsamma teknik för upparbetning och återanvändning av utbrännt kärnbränsle, ett område som hittills varit uteslutet i USA, men som japanerna har arbetat med i många år.

Det spekuleras nu om att upparbetning skulle underlätta för USA att klara av de sedan lång tid växande problemen med förvaring av utbrännt bränsle. Det planerade slutförvaret i Yucca Mountain i Nevada är fortfarande inte godkänt och svårigheterna på de temporära förvaringsplatserna ökar. Påståenden om att upparbetning skulle öka risken för spridning av kärnvapenmaterial blir å andra sidan en ny stötesten för den amerikanska administrationen att hantera och kan motverka Obamas ambitioner om en kärnvapenfri värld.

Överenskommelserna i Japan är ett bra första steg på Obamas Asienresa, men komplicerade samtal med Kina för att finna en gemensam grund för utläppsreduktion av växthusgaser väntar och dessa torde bli svårare att föra, men också än viktigare på lång sikt.

VfK/BengtEngland planerar för ny kärnkraft


Den brittiske energiministern Miliband tillkännagav nyligen att tio förläggningsplatser utsetts som tänkbara för ny kärnkraft, som en del i en övergripande strategi för energiförsörjningen. Kärnkraft ska tillsammans med koldioxidsnål förbränning och förnybara energislag minska utsläppen av växthusgaser och säkra energitillgången.

Planen presenterades tillsammans med fem andra rörande övergripande energifrågor, förnybar energi, naturgas och elproduktion fram till år 2025. Enligt uppsatt tidtabell ska parlamentet fatta beslut om planerna före valet nästa år.
 
De nuvarande förläggningsplatserna för brittisk kärnkraft med undantag för Dungeness, som lämnats av miljöskäl, finns med på listan. De aktuella orterna är Bradwell, Braystones, Hartlepool, Heysham, Hinkley Point, Kirksanton, Oldbury, Sellafield, Sizewell and Wylfa, av vilka Braystones och Kirksanton är nytillkomna och saknar tidigare kärnkraftanknytning.

Det kan förtjäna att påpekas att England en gång tillhörde kärnkraftens pionjärer när de första reaktorerna för elproduktion togs i drift i Calder Hall (1956 - 59), Chapelcross (1959 - 60), Berkely (1962) och Bradwell (1962).

VfK/BengtExpansiv kärnkraft i Tjeckien

Efter en anbudsförfrågan i augusti har Tjeckien nu fått tre preliminära anbud på utbyggnad av två nya reaktorer i landet med option på senare leveranser av ytterligare tre aggregat. Anbudsgivare är ryska Atomstroyexport, Westinghouse Electric och franska Areva. Slutgiltiga anbud förväntas komma in inom ett år och beslut om de första projekten ska tas under senare delen av är 2011.

De två första reaktorerna planeras bli förlagda till Temelin. Av de senare kan en reaktor komma att förläggas i Dukovany och de två övriga i Bohunice i grannlandet Slovakien. Enligt planen beräknas alla reaktorerna kunna uppföras inom en 15-årsperiod efter det att beslutet om igångsättning fattats.

I centrala och östra Europa studerar flera länder möjligheten till utbyggd kärnkraft genom nya reaktorer, eller förlängd drifttid för äldre, för att möta ökad efterfrågan av energi och för att ersätta uttjänta kraftverk. Tjeckien har idag två reaktorer i Temelin med total effekt på 2 000 MWe och fyra ryska reaktorer på totalt 1 900 MWe i Dukovany.Under år 2008 producerade kärnkraften 26,6 TWh, medan produktionen med kolbaserad generering var 35,9 TWh.

VfK/Bengt 
Nya prövningar för EPR

Arevas nya tryckvattenreaktor, EPR, har nya prövningar att vänta. Strålsäkerhetsmyndigheterna i Frankrike, Finland och Storbritannien kräver att säkerheten förbättras och nu gäller det att visa att det finns ett säkerställt oberoende mellan instrumenterings- och kontrollsystemet I&C för reaktorns driftsystem och motsvarande I&C för säkerhetssystemet.

Finska Olkilouto III är första exemplaret som byggs av EPR. Det bygget är försenat och kostnaderna har stigit till sex miljarder euro. Detta är mycket även för en anläggning av prototypkaraktär. I Frankrike pågår bygge av Arevas andra kommersiella EPR-reaktor. Det är det franska energibolaget EDF som bygger en tredje reaktor i kärnkraftsanläggningen Flamanville i Normandie. I Storbritannien, där franska EDF har köpt det brittiska energibolaget British Energy, finns Arevas EPR-reaktor med i planeringen för ett kommande reaktorbygge - både från EDF:s sida och tyska Eon, som också vill bygga EPR-reaktor. Därav den brittiska strålsäkerhetsmyndighetens intresse.

Det som kan förvåna är myndigheternas behov av att ställa de aktuella frågorna i ett långt framskridet byggskede av en reaktortyp som varit under utveckling i mer än femtor år. Kravet på separation av säkerhets- och driftsystem är grundläggande säkerhetsfilosofi sedan 1970-talet och frågan är nu om Areva misslyckats med detta eller om tillgänglig dokumentation ger en ofullständig information. Oavsett vilket är det som nu pågår ett allvarlig bakslag för Arevas renomé som reaktorbyggare.

VfK/Bengt


RSS 2.0