Indiens kärnkraft

Indiens premiärminister Singh deklarerar att en stor ökning av användning av kärnkraft under de närmaste 40 åren ska hjälpa landet att minska sina påverkan på den globala uppvärmningen. Han hänvisade till förra årets avtal med USA om civil kärnkraft, som skapar nya stora möjligheter för kärnkraftindustrin. Det ger också stora möjligheter för den globala kärnkraftindustrin att delta i utbyggnaden av en kraftigt ökad kärnkraftproduktion i landet.

Under nästa årtionde förväntas kärnkraftens andel fördubblas från tre till sex procent av landets totala elbehov. Kol står fortfarande för över hälften av Indiens energiförsörjning, vilket tvingar till en ökad användning av kärnkraften. Detta helst som att hundratals miljoner människor fortfarande inte har tillgång till elektricitet och att landet är en av de största emittenterna av växthusgaser i världen.

En hämsko på utvecklingen är kopplingen till kärnvapen i denna oroliga del av världen. Premiärministern hävdar dock att Indien inte bidragit till spridning av kärnvapen, även om man inte skrivit under icke-spridningsavtalet och att en framgångsrik global avveckling av kärnvapen kräver en likvärdig behandling av alla berörda länder.

VfK/Bengt
Japan behöver mera kärnkraft

En talesman för Japans handelsminister sade igår att Japan måste öka sin användning av kärnkraft för att kunna infria de mål för klimatpolitiken som regering satt upp. De tidigare program som nämnts där kärnkraften skulle svara för 40 procent av den totala energiproduktionen räcker inte, men någon ny nivå har inte specifierats.

Japan har ställt i utsikt att de egna utsläppen av växthusgaser ska minskas till 25 procent av 1990-års nivå till år 2020 under förutsättning att också världens övriga, stora utsläppsländer går med på nya avtal vid klimatkonferensen i Köpenhamn senare i år. Enligt Kyoto-protokollet lovade Japan en minskning med 6 procent av 1990-års nivå till år 2012, men vid slutet av mars 2008 hade utsläppen istället ökat med 8,7 procent.

Nuvarande kärnkraft i Japan har relativt låg drifttillgänglighet, 59 procent år 2008, medan motsvarande för Frankrike är 76 procent och för USA 90 procent. I Japan producerade 28 procent av elkraften med kärnkraft år 2008, medan det i Frankrike var 76 procent och i USA 20 procent.

En enkel slutsats är att Japan behöver flera kärnkraftverk, men framför allt en bättre användning av de man har. De låga tillgänglighetstal som redovisas är inte tillfyllest i en mogen bransch.

VfK/Bengt


Californien och kärnkraften

Talesmän för Californiens guvernör har överraskande gjort uttalande om att de förväntar sig "åtminstone en ökad användning av kärnkraft" för att möta delstatens ökande energibehov och för att begränsa utsläppen av koldioxid.

Dessa signaler är överranskande med tanke på att Californien sedan 1970-talet haft ett moratorium för kärnkraft i väntan på att anläggningar för avfallshantering har färdigställts. Idag står de egna fyra kärnkraftverken tillsammans med import från Arizona för 15 procent av elförsörjningen. Men detta kan nu bli aktuellt för nästa guvernör att öka.

Praktiskt taget alla kandidater i den förestående kampanjen inför guvernörsvalet år 2010 ser kärnkraften som en nödvändig del i Californiens energibalans. Optimistiskt kan man då räkna med att det hårda, californiska motståndet mot kärnkraft nu börjar luckras upp på samma sätt som skett i Sverige i år.

VfK/Bengt


Thailand planerar för kärnkraft

Ännu ett land har sällat sig till raden av länder som vill bygga kärnkraft. The Electricity Generating Authority of Thailand (Egat) planerar att uppföra två kärnkraftverk med driftstart år 2020 resp 2021, enligt ett uttalande av myndighetens vice generaldirektör.

Av landets elförbrukning produceras idag 70 procent med fossilgas, varav en dryg tredjedel importeras från Burma. Detta beroende av gas gör landet helt utelämnat åt det internationella oljepriset förändringar, eftersom gaspriset i stort sett följer detta. En annan risk är det stora utlandsberoende som gasimporten medför.

Det är av detta skäl som Egat nu strävar att övergå till andra energikällor och då speciellt kärnkraft. Man planerar att bygga två reaktorer på vardera 1 000 MWe och därefter använda fossilgas endast inom transportsektorn. Ett ytterligare skäl till denna försiktighet är att gasreserverna i Thailandbukten, enligt senaste prognoser beräknas ta slut inom 19 år.

VfK/Bengt

 


RSS 2.0