USA-intresse för svensk avfallsförvaring

Efter åratal av typiskt amerikanska, byråkratiska långbänkar kring frågan om slutförvaring av högaktivt reaktoravfall (använt kärnbränsle) har man nu börjat intressera sig för de svenska valen av strategi och metoder för ändamålet. Projektet Yucca Mountain i Nevada har efter oändliga processer om överklaganden börjat bli ohållbart.

Den svenska framgången med att hitta en förvaringsplats, som accepteras av befolkningens opinion, visar betydelsen av hur ett långsiktigt och tålmodigt arbete med en teknisk-vetenskaplig grund och kontinuerlig information till allmänheten skapar ett nödvändigt förtroende för projektet.

Vid ett seminarium i San Diego redogjorde SKB-chefen Thegerström för hur platsvalet succesivt snävats in från att gälla ett dussintal platser, med varierande motstånd i opinionen, till två aktuella orter, som båda var angelägna om att ta emot en förvaringsanläggning. Genom att visa stor kompetens och öppet redogöra för uppnådda resultat och ställningstaganden kunde samhällets tveksamhet övervinnas.

VfK/Bengt

Expansiv vindkraft

Vid det senaste årsskiftet hade vindkraften i Sverige byggts ut till totalt 1 560 megawatt. Det är nästan lika mycket som den kommande kärnreaktorn i Finland är byggd för.

Den svenska vindkraften producerade förra året 2 519 gigawattimmar elkraft, medan produktionen i Finlands reaktor är budgeterad till 11 200 gigawattimmar. Svensk vindkraft måste alltså åtminstone fyrdubblas för att motsvara en modern reaktor. Sedan måste man förstås ha andra kraftverk att sätta in när det inte blåser och kraften ändå behövs!

VfK/Bengt


Låt Sverige öka deltagandet i GEN-IV-utvecklingen

Med de utvecklingsmöjligheter som finns inom kärnkraftområdet bör Sverige i ökad omfattning få tillfälle att delta i den pågående internationella forskningen kring en teknologi, som har stor potential att både öka våra energiresurser och att drastiskt minska mängden av långlivat kärnbränsleavfall som annars måste lagras under lång tid, samtidigt som behovet av utvinning av uran ur naturen minskar.

Ny kärnkraftteknik har potential att på ett säkert sätt:
- Öka energiuttaget ur bränslet 30-50 gånger, enbart återanvändning av Sveriges kärnavfall skulle kunna räcka tusen år för att producera kärnkraftsel i vårt land.
- Minska lagringstiderna för avfall från 100 000 tals år till några hundra år, vilket är jämförbart med lagringstider för övrigt farligt avfall i samhället.
- Minska volymerna som måste lagras till en hundradel.

För den växande världsbefolkningens försörjning finns tre framtida problemområden – vatten, mat och energi. Med en utveckling av kärnteknologi enligt ovan, kan problem kring energiförsörjningen påtagligt reduceras.

VfK/Bengt


Mera kärnkraft i Rumänien

Ett avtal har träffats mellan rumänska kraftkonsortiet EnergoNulear och kanadensiska AECL om konsulthjälp för fortsatt utbyggnad av kärnkraftverket Cernavoda. Uppdraget omfattar konstruktion och anpassning till befintlig infrastruktur och avser enheterna 3 och 4.

Projektet, som är beräknat att kosta 4 miljarder euro innehåller två reaktorer av typen Candu 6 på vardera 720 MWe effekt, ska genomföras i två steg under en tid av sex år. AECL-kontraktet är en del av EnergoNuclear´s förprojekt innefattande tekniska och kommersiella specifikationer, anbudsförfrågan och utvärdering, teknisk dokumentation och anläggningsarbeten. Kommersiell drift för de nya reaktorerna planeras till år 2016 och 2017.

VfK/Bengt

Kraftig expansion i Indien

Toshiba Corporation, Japans största leverantör av kärnreaktorer och tillika ägare av Westinghouse Electric, planerar för leveranser till ett värde av 400 miljoner US dollar till Indien fram till år 2015, efter att ha ingått ett joint venture med indiska JSW Group. Indien planerar för en fördubblad nukleär kapacitet under de närmaste sju åren.

Den indiska marknaden för reaktorer beräknas bli 15 till 20 GWe under de närmaste åren. Toshiba räknar med att främst bidra med ångturbiner och generatorer i storleksordningen 500 till 1 000 MWe. Toshiba tog 2007 en order på fem turbiner/generatorer till koleldade kraftverk med effekt på 830 MWe per styck.

Enligt Indiens energiministerium planeras att öka elproduktionen med 78,7 GWe de närmaste fem åren och med 100 GWe de därpå följande fem åren. Vid senaste årsskiftet var den totala kapaciteten 156 GWe. Uppenbarligen finns en stor expansion av fossileldade kraftverk att vänta.

VfK/Bengt

 

 


RSS 2.0