På rätt väg

USAs och Rysslands presidenter har träffat ett avtal om att minska ländernas strategiska kärnvapen med en tredjedel. Detta är ett bra beslut, men vi väntar fortfarande på att de två andra tredjedelarna ska försvinna. Vi väntar också på att England, Frankrike, Kina, Indien och Pakistan ska komma till insikten att bästa förvaringsplatsen för kärnvapen är historieboken. Framför allt ser vi fram emot att Nordkorea och Iran direkt avbryter sina eventuella planer på att skaffa denna typ av vapen!

De mängder av höganrikat klyvbart material som är bundet i kärnvapenländernas arsenaler kan med stor fördel användas i civila reaktorer för produktion av nyttig energi. Det är alltid bra när svärden kan smidas om till plogbillar!

Det steg i nedrustning som nu kan tas är det första sedan 1991 års START-avtal ledde till en kraftig reduktion av de enorma arsenaler som då ännu levde kvar sedan kalla krigets dagar.

VfK/Bengt

30-årsjubileum

Idag är det 30 år sedan svenskarna gick till folkomröstning om kärnkraften. Riksdagens beslut till följd av resultatet avgav att all kärnkraft i Sverige skulle vara avvecklad till år 2010. Med facit i hand ser vi idag att miljörörelsens förhoppningar på de "flödande energikällorna" är ett bländverk och att kärnkraften står stark i energimixen.

Folkomröstningen år 1980 var i själva verket en nödvändighet för att läka de sår som 1970-talets kärnkraftdebatt rivit upp i det politiska partisystemet, och som riskerade landets politiska stabilitet. Därav kom de paradoxala alternativen, som till synes alla tre förespråkade kärnkraftens avveckling, för väljarna att ta ställning till.

Så här har Hans Blix, en av ledarna för linje 2, kommenterat omröstningen:
- Varken han själv i Linje 2 eller andra i Linje 1 var helt uppriktiga när de presenterade sina alternativ, eftersom syftet i själva verket var att rädda kvar kärnkraften.
Han medger också att det var mycket politisk taktik och smarta grepp bakom formuleringarna på Linje 2:s valsedel som stöddes av Socialdemokraterna och Folkpartiet.
- Det var ett taktiskt grepp av regeringen och även av folkpartiet att det på baksidan av valsedeln stod att kärnkraften skulle vara i statens ägo. Det var ett sätt att skrämma bort moderatledaren Gösta Bohman. Linje 2 gick segrande ur striden, knappt före Linje 3, som var miljörörelsens avvecklingslinje.

Resultatet av det hela blev till sist positivt - kärnkraften överlevde, och det har vi alla anledning att idag vara tacksamma för.

VfK/Bengt


Stödet för kärnkraften breder ut sig

För någon dag sedan kom den sedan länge kända sprickan inom (S)-partiet beträffande kärnkraften i Sverige i öppen dager. Luleås kommunalråd Yvonne Stålnacke vill bygga ut kärnkraften! Det är ett måste för den elintensiva industrin, säger Stålnacke i ett upprop tillsammans med två fackordförande på SSAB. I en debattartikel i Dagens Industri talar de tre om behovet av mer elkraft för att minska risken för elbrist och höjda priser och beskriver hur den elintensiva industrin tvingats minska produktionen på grund av brist på el. Samtidigt säger de att satsning på vindkraft inte kan lösa elbristen.

I en kommentar säger Mattias Ottosson (S), kommunalråd i Norrköping: Jag tror att kärnkraften är bra, framförallt i den klimatdiskussion som vi har nu, det är en bra energiform, den är effektiv och den ger mycket. Det är viktigt för att vi ska kunna behålla och utveckla de jobb som vi har här. Det handlar om att rädda tusentals jobb bara i Norrköpings kommun. Vi har tre pappersbruk här och det är klart att det är viktigt för människor att ha sitt jobb.

De fackliga representanterna inom den elkrävande industrin har i många år understrukit vikten av en tillförlitlig och ekonomiskt konkurrenskraftig elförsörjning. Nu börjar även en del kommunala förträdare kunna uttala denna insikt. Så nu väntar vi bara på att våra folkvalda i Riksdagen ska komma i takt med den folkliga opinion för kärnkraften som mätningar visat i årtionden.

VfK/Bengt

Nytt kärnkraftbeslut i Italien

Den italienska regeringen har utfärdat ett dekret med kriterier och procedurer för utbyggnad av ny kärnkraft fram till år 2020. Byggarbetena är planerade att påbörjas år 2013. Beslutet grundas på den lag som senaten antog i juli 2009 för att avbryta det moratorium som pågått sedan år 1987.

Dekretet anger en lista på regioner lämpliga för förläggning av reaktorer och avfallsanläggningar och definierar procedurer för uppbyggnad och drift av anläggningarna. De reella besluten om exploatering ska fattas i samråd mellan kraftbolagen och lokala intressenter för de berörda regionerna. 

Flottan av nya reaktorer ska hjälpa Italien att säkra en tillförlitlig energiförsörjning och minska landets stora importberoende (idag världens största importör med 86 % utlandsberoende). Härtill ska kärnkraften hjälpa Italien att möta kommande krav på minskad emission av växthusgaser och bidra till en sänkning av elpriset till konsumenterna (Italien har tredje högsta konsumentpriset inom EU efter Holland och Danmark).

Detta historiska beslut visar att kärnkraftens återkomst i Europa fortsätter att samla kraft och att fler och fler länder inser kärnkraftens fördelar.

VfK/Bengt


Kärnkraften i människans tjänst

Teknisk utveckling har alltid varit grunden för alla mänsklighetens framsteg i materiell standard och kärnkraften är inget undantag. Tredje generationen av reaktorer som nu börjar byggas på många ställen i världen är dagens etapp på vägen mot nästa tekniksprång då fjärde generationen (GEN-IV) ger världen de uthålliga resurser som på allvar kan minska användningen av fossila bränslen.

Vad gäller myten om kärnkraftens farlighet, motsägs denna bestämt av det faktum att det idag drivs cirka 450 reaktorer världen runt med goda resultat. Under 50 år har mer än 13 000 driftår sammanlagt utförts av den civila, kommersiella kärnkraften i världen. Under denna tid har endast ett haveri i en rysk reaktor, konstruerad på 1960-talet, medfört negativa effekter på omgivningen. Istället har alla dessa reaktorer minskat eldningen av kol och olja i världen med över 40 000 miljoner ton under samma tid. Denna fördel tycker vi mänskligheten ska unna sig även i fortsättningen.

VfK/Bengt


Nystart för Westinghouse

Efter en törnrosasömn under flera årtionden, med nybyggda reaktorer bara i Europa och Asien, har nu markarbetena inletts för den första nya reaktorn i USA på 30 år. De planerade reaktorerna i Georgia är konstruerade av Westinghouse Electric Co, som nu får mer att göra i sina anläggningar i Windsor.

Ingenjörer är inte mycket för stora ord, men den medvind som kärnkraften nu har runt världen - "a nuclear renaissance" med stöd av Obamas tryck på att göra nya reaktorer mer attraktiva invensteringsobjekt - är glädjande för dem. 

VfK/Bengt


Framsteg i Finland

Högsta förvaltningsdomstolen har avslagit alla besvär mot nya kärnkraftverk i Finland. Det finns inte heller några lagliga skäl att avslå någon av de inlämnade ansökningarna. Därmed har regeringen fria händer att fatta sitt beslut till riksdagen. Beslutet blir således rent politiskt.

Regeringens beslut väntas efter det att regeringsgupperna träffats nästa gång. Det finns många åsikter bland partiena:allt från noll till tre nya reaktorer. Riksdagens beslut förväntas i juni och det kan inte överklagas.

VfK/Tapani


RSS 2.0