Kärnkraften överlever även Fukushima

Tidigare IAEA-chefen Hans Blix gjorde nyligen ett uttalande om kärnkraftens framtid efter olyckan i Fukushima. Han betraktar händelsen som "ett gupp i vägen" och ser ingen avgörande ändring av riktningen för kärnkraftens utveckling. "Om man talar med regeringar, som är de som fattar de avgörande besluten, så är det ingen tvekan om att en stor majoritet kommer att stå kvar vid sina fastlagda planer".

På samma sätt som efter haverierna i Three Mile Island och Tjernobyl, kommer ett fortsatt arbete med säkerhetsfrågor att göra framtidens kärnreaktorer allt säkrare. Tredje generationens reaktorer som nu byggs är i olika avseenden mindre känsliga för såväl inre som yttre störningar och de Gen IV-reaktorer som utvecklas för framtiden inriktas på ett oberoende av aktiva insatser, såväl manuella som maskinella, för sin kylning. På samma sätt som inom andra tekniska områden krävs utveckling för att nå allt bättre standard.

Det förtjänar att påpekas att reaktorerna i Fukushima konstruerades för 50 år sedan och hade tekniska begränsningar för en uppgradering till den kravnivå som gäller för de reaktorer som byggs idag.

VfK/Bengt 


Beslut i panik?

I ljuset av haveriet i Fukushima efter jordbävning och tsunami, förbereder nu EU-kommissionen ett "stresstest" att applicera på samtliga kärnreaktorer inom EU. Förutom uppföljning säkerhetssystemens status, föreslås även verifiering av tålighet mot just jordbävning och tsunami. Självklart ska alla riskmoment granskas, analyseras och vid behov åtgärdas, men rimligen bör riskens båda komponenter, sannolikhet och konsekvens, behandlas på ett realistiskt sätt.

Reaktionen i Tyskland, med inriktning på att åter tidigarelägga avvecklingen av landets reaktorer, kan leda till en upprepning av falisemanget i Barsebäck, men i femtondubbel skala. Ersättning av de 20 000 MWe som tysk kärnkraft idag kan leverera är inte möjlig utan ökad användning av fossila bränslen. Därmed står också avvecklingen i strid med EUs 20-20-20-mål för klimatpolitiken.

Förutom dessa dilemman innebär en stängning i förtid en enorm kapitalförstöring och beräkningar visar att vid stängning av samtliga reaktorer inom tio år skulle ett ekonomiskt bortfall på storleksordningen 70 mrd euro behöva bokföras.

I motsats till Tyskland har Frankrike inga planer på att ändra kurs och den franske presidenten har uttalat att Frankrike inte kommer att minska exporten av ren el från kärnkraft.

VfK/Bengt

RSS 2.0