Moderat stöd för kärnkraft

Nyligen har moderaterna avslutat sin partistämma i Västerås där energipolitiken var ett av områdena som fick debatten att tända till. Kärnkraften blev, som så många gånger tidigare i svensk politik, stötestenen. Partiledningen, som är uppbunden av Alliansregeringens uppgörelse om energipolitiken, förordade följaktligen att antalet reaktorer i Sverige ej ska ökas. Stämmans majoritet var dock av en annan uppfattning och röstade fram en programinriktning som tillåter nya reaktorer utan motsvarande stängning av äldre.

Detta resultat får i första hand ses som en markring av att moderaterna även i framtiden ser kärnkraften som ett naturligt inslag i den svenska energibalansen. Huruvida ny utbyggnad kommer till stånd är i första hand en fråga för kraftföretagen, som har att väga behov mot olika alternativ av kraftproduktion. Det viktigaste att tänka på för statsmakterna är att en acceptabel balans upprätthålles mellan skatter och subventioner för olika energislag. Idag betalar kärnkraften en allför stor andel av den förbybara energins kostnader.

VfK/Bengt

Planering för polsk kärnkraft

Polens regering har lagt fram en plan för hur kärnkraft ska kunna tas i drift senast år 2021, som ett led i att minska beroendet av importerad energi. I planen ingår även produktion av inhemskt uran. Före utgången av 2010 avser regering att ha färdig den lagstiftning som ger en stabil grund för kärnsäkerhet och för byggnad och drift av kärnanläggningar. Forskning och utbildning inom kärnteknik ska också byggas ut.

Val och beslut om förläggningsplatser ska göras under åren 2011 - 14 då Polen också räknar med att ta över de urantillgångar som tidigare exploaterats av Sovjetunionen. Under samma period ska ett konsortium skapa finansiering och välja teknologi för reaktorerna.


Det statliga Polska Grupa Energetyczna SA (PGE) har tidigare föreslagit utbyggnad av två kärnkraftverk på vardera 3 000 MWe. En potentiell föreläggningsplats är Zarnowiec, där fyra ryska VVER-440 PWR började byggas, men avbröts år 1990. Uppförande av nya anläggningar är nu planerat att starta år 2016 med konstruktion, upphandling och tillståndsprocess dessförinnan. Parallellt ska uppföras en förvaringsanläggning för låg- och medelaktivt avfall.


Tidplanen för utbyggnaden åren 2016 - 20 sammanfaller med planer på reaktorer på 2300 MWe i Kaliningrad och för ersättningsreaktorer för Ignalina på 3400 MWe i Litauen i vilket Polen är delägare.

VfK/Bengt

RSS 2.0