Kärnkraft i Litauen

Uppförande av en ny kärnreaktor i Visaginas har nu med bred marginal (66 % för, 11 % emot) godkänts av Litauens parlament. Samtidigt godkändes ett koncessionsavtal med den japanska leverantören Hitachi. EU-kommissionen har också deklarerat en positiv inställning till projektet.

Källa: FORATOM e-bulletin, maj 2012

VfK/Bengt

Reaktorer på bättringsvägen

I pressmeddelande från Strålsäkerhetsmyndigheten kan vi nu läsa följande:

2011 har varit ett driftmässigt lugnt år vid Forsmarks Kraftgrupp AB:s tre kärnkraftsreaktorer, och strålsäkerheten har inte utmanats. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i sin samlade strålsäkerhetsvärdering för Forsmark 2011.

Strålsäkerhetsmyndigheten har också granskat Ringhals AB:s redovisning av sitt åtgärdsprogram för att förbättra säkerheten. Myndighetens bedömning är att Ringhals AB har utvecklats i positiv riktning. Den särskilda tillsynen kvarstår dock.

Låt oss nu hoppas att denna trend blir bestående!

VfK/Bengt

Första AP1000 i USA

Amerikanska NRC har godkänt en kombinerad konstruktions- och driftlicens (COL) för Southern Corp. för byggnation av två Westinghouse AP1000-reaktorer vid anläggningen Vogtle i staten Georgia. Dessa licenser är de första för nya reaktorer i USA på 34 år!

Vogtle 3 och 4 blir de första AP1000, som byggs i USA. När de väl är under byggnad blir de den femte respektive sjätte reaktorn av denna sort under konstruktion globalt, tillsammans med fyra andra i Kina. Inte långt efter är Scana Corp, dotterbolag i South Carolina Electric & Gas, som väntar på NRC-godkännande inom kort för att bygga två Westinghousereaktorer vid V.C. Summer-anläggningen i Jenkensville, South Carolina.

Källa: WestNytt Nr 1:2012.

VfK/Bengt


Olkiluoto 4 - Finlands sjunde

TVO har nu begärt offerter för sin fjärde reaktor från följande fem reaktorbolag till början av 2013:

AREVA                                        EPR

GE Hitachi                                    ESBWR

Korea Hydro&Nuclear                    APR 1400

Mitsubishi                                    APWR

Toshiba                                       ABWR


Därmed får vi dubbla chanser att få i alla fall delar av BWR 90+ tillbaks till Europa. Någonting som vi förlorade för tjugo år sedan, egentligen på grund av vår egen politiska arrogans. Blir det Toshiba till Fennovoima och/eller TVO kommer det att bli många finska euro till Västerås.

VfK/Tapani


Forsmark 1 och 2 kan drivas säkert

Minst var tionde år ska kärnkraftverken göra en helhetsbedömning av sina reaktorer ur ett strålsäkerhetsperspektiv. Strålsäkerhetsmyndigheten granskar sedan kärnkraftverkens bedömningar.

Nu har Strålsäkerhetsmyndigheten granskat den bedömning som Forsmark kraftgrupp AB gjort för Forsmark 1 och 2. Granskningen visar att Forsmarks Kraftgrupp AB  har förutsättningar att driva anläggningarna vidare på ett säkert sätt under de 10 kommande åren förutsatt att företaget åtgärdar de förbättringsbehov som såväl bolaget som Strålsäkerhetsmyndighet har identifierat i sina respektive bedömningar.

Myndigheten bedömer också att Forsmark har gjort en bra redovisning och genomgång av den kravbild som gäller och hur kraven uppfylls. Men granskningen visar också på brister. Till exempel bedömer Strålsäkerhetsmyndigheten att kraven på analyser av det fysiska skyddet, det vill säga hur väl reaktorerna står emot angrepp, inte är helt uppfyllda. I likhet med landets övriga kärnkraftverk uppfyller Forsmark inte heller fullt ut de krav på säkerhetsmoderniseringar som ställs i myndighetens föreskrifter om konstruktion och utförande av kärnkraftsreaktorer. Moderniseringarna genomförs istället enligt en övergångsplan som ska vara genomförd år 2013. Planen är godkänd av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Källa: Strålsäkerhetsmyndigheten

VfK/Bengt


Progressivt i Finland

TVOs produktion under 2011 blev 14,2 TWh med genomsnittlig tillgänglighet på 92,8% (TVI I 94,8%, TVO II 90,9%). Detta motsvarar ca 17% av Finlands elgenerering.

Efter avställningarna har båda enheterna nu den nominella effekten 880 MW vilket är 20 MW mer än tidigare.

På länken http://www.tvo.fi/www/page/3383/  kan man se läget på TVO III. Ny bild varje vecka.

Talvivaara Mining Company (fd Outokumpu) har fått  tillstånd från statsrådet att utvinna uran från egen malm som sidoprodukt till nickel.

VfK/Tapani


Rosatom Overseas

För några år sedan ville Siemens bryta sig ut från samarbetet med AREVA på grund av ömsesidiga problem och börja samarbeta med ryska Rosatom i stället.  Det lär ha varit en hel del byråkratiska problem. Sedan kom Fukushima och Tysklands 'Nein till kärnkraft'.

Finska kärnsäkerhetsmyndighetens generaldirektör Jukka Laaksonen gick  i  pension nu vid månadsskiftet och började i stället arbeta för rysk kärnkraft  internationellt. Han utnämndes till VVD för det statliga ryska kärnkraftbolaget Rosatom Overseas som är grundat för att lobba för rysk kärnkraftteknologi internationellt. Rosatom Overseas tillhör det ryska statliga bolaget Rosatom. Ryssland vill kraftigt öka sin export av kärnkraft och kärnkraftteknologi.

Jukka Laaksonen kommer att vara ansvarig för teknik samt nationell och internationell säkerhet för utländska projekt. De första projekten lär finnas i Baltikum, Tjeckien och Polen.

Uppenbarligen var Jukka Laaksones anställning en Lottovinst för Rosatom, som haft trovärdighetsproblem.

Undrar hur Toshiba och AREVA kommer att reagera på detta?

VfK/Tapani 


Nya steg i Finland


Olkiluoto 4


TVO har idag beslutat att starta förberedelserna för OL 4. Alla nuvarande aktieägare (
EPV Energia, Fortum, Karhu Voima, Kemira, Mankala  och Pohjolan Voima) har bundit sig att finansiera denna fas. Förberedelserna uppskattas kosta högst 300 milj euro.

Enligt statsrådets principbeslut ska bygglov sökas senast 2015. Enligt TVO ska OL4 vara i drift redan 2020. Drifttiden uppskattas till 60 år.

Följande anläggningstyper kan bli aktuella:


ABWR,       Toshiba       1600 MWe

ESBWR GE Hitachi        1600 MWe

APR 1400   Korea Hydro & Nuclear Power 1400 MWe

APWR        Mitsubishi    1700 MWe

EPR           Areva          1700 MWe


Enligt Westinghouse kan det bli mycket arbete i Västerås om Toshiba får beställningen; bl a ett 10-års servicekontrakt!

Vi får väl se om japanska eller koreanska ska bli ett nytt språk i Olkiluoto.


VfK/Tapani


Finland 6

Det finska kraftbolaget Fennovoima har nu bestämt platsen för Finlands sjätte kärnreaktor. Det blir Pyhäjoki norr om Vaasa som får bolgets första kärnkraftverk i stället för Simo utanför Torneå.
Motiveringen för platsvalet är bl a mindre risk för jordbävningar samt lägre kostnader.

VfK/Tapani


Bättre kärnkraft i Finland?

Ända sedan start har den finska kärnkraften varje år visat bättre tillgänglighet än den svenska. Vid ett seminarium nyligen lades korten på bordet.

I Finland har ingenjörerna och inte ekonomerna fått bestämma. Det har bland annat inneburit att man i Finland behållit ett stort, strategiskt reservdelslager för att snabbt kunna byta ut delar som fungerar mindre bra. I stället för att göra reparationer under tidspress har man snabbt kunnat byta ut hela komponenter. De utbytta komponenterna renoveras och läggs i lager för att finnas i beredskap.

I Finland har man också satsat på egen personal för att kunna ha full kontroll vid revisionerna, ändringarna och effekthöjningarna – och god beredskap för oförutsedda händelser. Under det stora moderniseringsarbetet vid TVO mellan 1990 och 1995 gjorde man en medveten satsning på nytt, yngre folk som placerades in i modernisteringsarbetet för att sedan komma ut som veteraner.

Det är kanske dags för den svenska kärnkraftsindustrin att ta lärdom av "lillebror", som dessutom ser ut att växa ikapp vad gäller installerad effekt.

VfK/Bengt

Aktivitet i Finland

Fennovoima Oy har nu begärt offerter för sitt första kärnkraftverk från AREVA (EPR 1700 MW) och Toshiba (BWR 1600 MW). Kerena (BWR 1250 MW) som tidigare varit med i diskussionen har fallit bort.

Valet av leverantören ska ske år 2012 - 2013 och kommersiell drift planeras börja år 2020. Priset beräknas vara av storleksordningen fyra miljarder euro.

VfK/Tapani

Olika syn på kärnkraften

Saudiarabien planerar att satsa motsvarande över 100 miljarder US dollars på att bygga 16 nya kärnreaktorer fram till år 2030, enligt en rapport i tidningen Arab News.

De två första reaktorerna räknar man med att kunna ta i bruk om tio år. Kungadömet har som mål att en femtedel av landets energibehov långsiktigt ska täckas med kärnkraft. Landets energikonsumtion väntas öka med 7-8 procent per år under de kommande tio åren.

Saudiarabiens grannland Förenade Arabemiraten undertecknade 2009 ett avtal med ett sydkoreanskt bolag om uppfötande av fyra kärnkraftverk.

Beskedet från Saudiarabien kommer samtidigt som den gröninfluerade regeringen i Tyskland beslutat att återgå till den gamla socialdemokratiska planen om tvångsavveckling av samtliga landets reaktorer. Det är uppseendeväckande att ett av Europas mest fossilbränsleberoende länder väljer denna väg samtidigt som världens oljerikaste land går åt rakt motsatt håll.

VfK/Bengt


Kärnkraften överlever även Fukushima

Tidigare IAEA-chefen Hans Blix gjorde nyligen ett uttalande om kärnkraftens framtid efter olyckan i Fukushima. Han betraktar händelsen som "ett gupp i vägen" och ser ingen avgörande ändring av riktningen för kärnkraftens utveckling. "Om man talar med regeringar, som är de som fattar de avgörande besluten, så är det ingen tvekan om att en stor majoritet kommer att stå kvar vid sina fastlagda planer".

På samma sätt som efter haverierna i Three Mile Island och Tjernobyl, kommer ett fortsatt arbete med säkerhetsfrågor att göra framtidens kärnreaktorer allt säkrare. Tredje generationens reaktorer som nu byggs är i olika avseenden mindre känsliga för såväl inre som yttre störningar och de Gen IV-reaktorer som utvecklas för framtiden inriktas på ett oberoende av aktiva insatser, såväl manuella som maskinella, för sin kylning. På samma sätt som inom andra tekniska områden krävs utveckling för att nå allt bättre standard.

Det förtjänar att påpekas att reaktorerna i Fukushima konstruerades för 50 år sedan och hade tekniska begränsningar för en uppgradering till den kravnivå som gäller för de reaktorer som byggs idag.

VfK/Bengt 


Beslut i panik?

I ljuset av haveriet i Fukushima efter jordbävning och tsunami, förbereder nu EU-kommissionen ett "stresstest" att applicera på samtliga kärnreaktorer inom EU. Förutom uppföljning säkerhetssystemens status, föreslås även verifiering av tålighet mot just jordbävning och tsunami. Självklart ska alla riskmoment granskas, analyseras och vid behov åtgärdas, men rimligen bör riskens båda komponenter, sannolikhet och konsekvens, behandlas på ett realistiskt sätt.

Reaktionen i Tyskland, med inriktning på att åter tidigarelägga avvecklingen av landets reaktorer, kan leda till en upprepning av falisemanget i Barsebäck, men i femtondubbel skala. Ersättning av de 20 000 MWe som tysk kärnkraft idag kan leverera är inte möjlig utan ökad användning av fossila bränslen. Därmed står också avvecklingen i strid med EUs 20-20-20-mål för klimatpolitiken.

Förutom dessa dilemman innebär en stängning i förtid en enorm kapitalförstöring och beräkningar visar att vid stängning av samtliga reaktorer inom tio år skulle ett ekonomiskt bortfall på storleksordningen 70 mrd euro behöva bokföras.

I motsats till Tyskland har Frankrike inga planer på att ändra kurs och den franske presidenten har uttalat att Frankrike inte kommer att minska exporten av ren el från kärnkraft.

VfK/Bengt

Är kärnkraften tillräckligt säker?

Rubrikens fråga ställdes av FNs generalsekreterare Ban Ki-moon vid en konferens i Kiev inför 25-årsdagen av olyckan i Tjernobyl. Reportage från konferensen finns under länken http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5j2lvtSUh00bV9CZ-ykhAYce5xUsw?docId=7b1b0ae37b2c4019ab2994530e6e0a62

Frågan är betydligt mera komplex än vad den ser ut att vara. Vad som är 'tillräckligt säkert' och vem som ska avgöra detta är i första hand en social och filosofisk fråga och kan ha ett stort spektrum av olika svar. Ur ett cost-benefit-perspektiv bör svaret bli att säkerheten är tillräcklig så länge som olägenheten av annan energiproduktion av motsvarande kvantitet överskrider den som kärnkraften orsakar.

Ur ett ekonomiskt perspektiv kan vi konstatera att världen passerat 'the point of no return' när kärnkraften idag svarar för en sjättedel av den globala elförsörjningen. Med för handen varande planer på utbyggnad av nya kärnreaktorer beräknas kärnkraften hålla minst denna andel under överskådlig tid.

Mot denna bakgrund är det motiverat att såväl regeringar som förträdare för industrin tar till sig de uttalande som Ban Ki-moon och även IAEA-chefen Yukiya Amano gjorde vid konferensen. Kärnkraften är idag en etablerad del av världssamhället och måste liksom all annan verksamhet kunna uppfattas av samhällets medlemmar som en naturlig del av tillvaron.

VfK/Bengt

RSS 2.0

View My Stats